1

 

БАЛАКЛІЙСЬКА РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
LXІ СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ РІШЕННЯ


Від «____» ___________ 2020 року                                                                                                                          № ____ -VIIПро внесення змін до рішення 
районної ради від 17 грудня 2019 року 
«Про районний бюджет на 2020 рік» (зі змінами)
(20301200000)
(код бюджету)

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування», районна рада вирішила:
І. Внести зміни до рішення районної ради від 17 грудня 2019 року № 860-VII „Про районний бюджет на 2020 рік”, внесеними рішеннями районної ради від 28 січня 2020 року 
№ 880-VII, від 28 лютого 2020 року № 898-VII, від 17 квітня 2020 року № 911-VI, від 02 червня 2020 року № 916-VII, від 02 червня 2020 року № 916-VII, від 26 червня 2020 року № 953-VII, від 14 серпня 2020 року № 966-VII, від 22 вересня 2020 року № 988-VII, від 02 жовтня 2020 року № 1008-VII, від 20 жовтня 2020 року № 1016-VII, від 06 листопада 2020 року № 1051-VII, від 26 листопада 2020 року № 1063-VII від 04 грудня 2020 року № 1071-VII виклавши його у новій редакції:
1. Визначити на 2020 рік:
доходи районного бюджету у сумі 565 739 052 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 517 054 981 гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету – 48 684 071 гривень, з них бюджет розвитку – 17 453 736 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки районного бюджету у сумі 603 596 035 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 507 698 145 гривень та видатки спеціального фонду районного бюджету – 95 897 890 гривень, з них бюджет розвитку – 64 667 555 гривень;
повернення кредитів до районного бюджету у сумі 3 338 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету – 3 338 гривень, згідно з додатком 4 до цього рішення;;
профіцит за загальним фондом районного бюджету у сумі 9 356 836 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету у сумі 47 213 819 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 400 000 гривень, що становить 0,08 % видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;
резервний фонд районного бюджету у розмірі 173 309 гривень, що становить 0,03 % видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, згідно з додатком 3 до цього рішення.
3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти, згідно з додатком 5 до цього рішення. Надати право Балаклійській районній державній адміністрації проводити розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів із державного, обласного та місцевих бюджетів району у період між сесіями районної ради, за умови погодження з постійною комісією районної ради з питань планування бюджету та фінансів, з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет.
4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.
5. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році у сумі 181 803 859 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
6. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2020 рік до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, трансферти, визначені у статтях 97, 101 Бюджетного кодексу України та рішенням Харківської обласної ради «Про обласний бюджет на 2020 рік»; джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені у статті 72 Бюджетного кодексу України.
7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік:
у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України та рішенням Харківської обласної ради «Про обласний бюджет на 2020 рік»;
у частині фінансування є надходження, визначені у статтях 71, 72 Бюджетного кодексу України;
у частині кредитування є надходження, визначені у статті 691 Бюджетного кодексу України.
8. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:
оплату праці працівників бюджетних установ; 
нарахування на заробітну плату; 
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
соціальне забезпечення; 
поточні трансферти місцевим бюджетам.
9. Дозволити фінансовому управлінню районної державної адміністрації здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, за умови погодження з постійною комісією районної ради з питань планування бюджету та фінансів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.
10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Балаклійській районній державній адміністрації, в особі начальника фінансового управління Балаклійської районної державної адміністрації, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
11. Головним розпорядникам коштів районного бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України:
11.1. Затвердити паспорти бюджетних програм протягом двох тижнів з дня набрання чинності цим рішенням.
11.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.
11.3. Забезпечити доступність інформації про бюджет у спосіб та у термін, визначені бюджетним законодавством.
11.4. Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів, ураховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.
Зобов'язання, взяті розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених цим рішенням, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.
За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, стипендій, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов'язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.
11.5. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.
12. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних розпорядників коштів районного бюджету на 2020 рік, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком 8 до цього рішення.
Розпорядникам коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.
13. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – у межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.
14. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, надати право районній державній адміністрації, в особі фінансового управління Балаклійської районної державної адміністрації, коригувати розпис районного бюджету за напрямами видатків головних розпорядників коштів районного бюджету за кодами програмної класифікації видатків у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року №11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами) та від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», за умови погодження з постійною комісією районної ради з питань планування бюджету та фінансів, з наступним внесенням змін до рішення районної ради про районний бюджет.
15. Дозволити Балаклійській районній державній адміністрації використовувати кошти резервного фонду районного бюджету на капітальні видатки шляхом передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на підставі розпоряджень голови районної державної адміністрації із наступним затвердженням на сесії Балаклійської районної ради.
16. Надати право постійній комісії районної ради з питань планування бюджету та фінансів в процесі виконання районного бюджету, при необхідності, за висновком фінансового управління райдержадміністрації та обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та програмною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесії районної ради. Фінансовому управлінню райдержадміністрації про внесені зміни до розпису районного бюджету надавати зміни до річного та помісячного розпису асигнувань районного бюджету органам Державної казначейської служби України.
17. Надати право голові Балаклійської районної ради укладати договори про міжбюджетні трансферти між районним бюджетом та іншими бюджетами.
18. Додатки 1 – 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
19. Оприлюднення рішення відповідно до вимог статті 28 Бюджетного кодексу України забезпечити виконавчому апарату Балаклійської районної ради. 
20. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування бюджету та фінансів (Соснова О.В.).


Заступник голови районної ради    В. Чуприн

Додаток 1 

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7

Додаток 8

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення «Про внесення змін до рішення районної ради від
17 грудня 2019 року «Про районний бюджет на 2020 рік» (зі змінами)

Відповідно до ст. 52, 78 Бюджетного кодексу України фінансове управління за дорученням голови районної державної адміністрації, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2020 № 1099 «Про виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», враховуючи листи головних розпорядників коштів районного бюджету пропонує внести зміни до районного бюджету на 2020 рік:
За рахунок субвенції з обласного бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі м500,0 тис.грн. передбачити видатки управлінню соціального захисту населення районної державної адміністрації для КНП БРР ХО «Балаклійська центральна клінічна районна лікарня».
За рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету та перерозподілу економії раніше виділених коштів передбачити видатки по:
Відділу культури, молоді та спорту районної державної адміністрації на поточне утримання централізованої бухгалтерії у сумі 151,1 тис.грн., на придбання комп’ютерної техніки для Борщівської філії центральної бібліотечної системи у сумі 29,0 тис.грн. та на оновлення матеріально-технічної бази ДЮСШ, а саме спортивного інвентарю – 65,8 тис.грн.
Управлінню соціального захисту населення районної державної адміністрації:
для КНП БРР ХО «Балаклійська центральна клінічна районна лікарня» на виконання районної Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Балаклійського району на 2019-2023 роки на придбання медичного обладнання на суму 975,0 тис.грн. та на виконання районної Програми забезпечення мешканців району, які мають рідкісні захворювання, життєво необхідними лікарськими засобами та спеціальним лікувальним харчуванням на 2015-2020 роки у сумі 50,0 тис.грн. на відшкодування медикаментів по пільговим рецептам;
на утримання Балаклійського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у сумі 146,4 тис.грн. на оплату праці з нарахуваннями на неї;
на утримання Балаклійського районного територіального центру (надання соціальних послуг) у сумі 1328,6 тис.грн. на заробітну плату з нарахуваннями та оплату за теплопостачання – 43,2 тис.грн.
Управлінню житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля районної державної адміністрації на виконання:
районної Програми «Ліси Балаклійського району на період 2016-2020 роки» у сумі 300,0 тис.грн. для Державного підприємства «Балаклійське лісове господарство» на придбання телесистеми раннього виявлення лісових пожеж ВПК-1600;
районної Програми соціально-економічного розвитку Балаклійського району на 2020 рік для надання фінансової підтримки на безповоротній основі Філії «Балаклійський райавтодор» Дочірнього підприємства «Харківський облавтодор» Відкритого акціонерного товариства «Державна Акціонерна Компанія «Автомобільні дороги України» у сумі 150,0 тис.грн. на придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення безперебійного і безпечного руху транспорту дорогами загального користування, в випадках виникнення надзвичайних ситуацій та несприятливих умов в зимовий період 2020-2021 років та на поповнення статутного фонду КП «Балаклійський водоканал» на придбання автомобіля RENAULT LOGAN – 350,0 тис.грн. та міні-екскаватора – 1460,0 тис.грн. та КП БРР «Балаклійський Житлокомунсервіс» - 3057,0 тис.грн. на придбання сміттєвозу з боковим завантаження на базі шасі МАЗ-6312С3-585-010 (або еквівалент).
Передати субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання районної Програми розвитку архівної справи у Балаклійському районі на 2019-2023 роки для архівного відділу районної державної адміністрації на придбання картонажних коробок для розміщення документів НАФ, які надійдуть від структурних підрозділів районної державної адміністрації.


Заступник начальника фінансового 
управління районної державної адміністрації Наталія КУЦЕНКО

 

 

 Ефективна первинна медицина в громаді