3

БАЛАКЛІЙСЬКА РАЙОННА РАДА
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
LV СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ РІШЕННЯ


Від «____» ___________ 2020 року                                                                                                                          № ____ -VII

Про внесення змін до рішення
районної ради від 17 грудня 2019 року 
«Про районний бюджет на 2020 рік» (зі змінами)
(20301200000)
(код бюджету)

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування», районна рада вирішила:
І. Внести зміни до рішення районної ради від 17 грудня 2019 року № 860-VII „Про районний бюджет на 2020 рік”, внесеними рішеннями районної ради від 28 січня 2020 року
№ 880-VII, від 28 лютого 2020 року № 898-VII, від 17 квітня 2020 року № 911-VI, від 02 червня 2020 року № 916-VII, від 02 червня 2020 року № 916-VII, від 26 червня 2020 року № 953-VII та від 14 серпня 2020 року № 966-VII виклавши його у новій редакції:
1. Визначити на 2020 рік:
доходи районного бюджету у сумі 518 015 034 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 485 552 164 гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету – 32 462 870 гривень, з них бюджет розвитку – 12 658 971 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки районного бюджету у сумі 555 872 017 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 492 745 315 гривень та видатки спеціального фонду районного бюджету – 63 126 702 гривень, з них бюджет розвитку – 43 322 803 гривень;
повернення кредитів до районного бюджету у сумі 3 338 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету – 3 338 гривень, згідно з додатком 4 до цього рішення;;
дефіцит за загальним фондом районного бюджету у сумі 7 193 151 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету у сумі 30 663 832 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 400 000 гривень, що становить 0,081 % видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;
резервний фонд районного бюджету у розмірі 1575 220 гривень, що становить 0,32 % видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, згідно з додатком 3 до цього рішення.
3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти, згідно з додатком 5 до цього рішення. Надати право Балаклійській районній державній адміністрації проводити розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів із державного, обласного та місцевих бюджетів району у період між сесіями районної ради, за умови погодження з постійною комісією районної ради з питань планування бюджету та фінансів, з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет.
4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.
5. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році у сумі 140 246 884 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
6. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2020 рік до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, трансферти, визначені у статтях 97, 101 Бюджетного кодексу України та рішенням Харківської обласної ради «Про обласний бюджет на 2020 рік»; джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені у статті 72 Бюджетного кодексу України.
7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік:
у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України та рішенням Харківської обласної ради «Про обласний бюджет на 2020 рік»;
у частині фінансування є надходження, визначені у статтях 71, 72 Бюджетного кодексу України;
у частині кредитування є надходження, визначені у статті 691 Бюджетного кодексу України.
8. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
соціальне забезпечення;
поточні трансферти місцевим бюджетам.
9. Дозволити фінансовому управлінню районної державної адміністрації здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, за умови погодження з постійною комісією районної ради з питань планування бюджету та фінансів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.
10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Балаклійській районній державній адміністрації, в особі начальника фінансового управління Балаклійської районної державної адміністрації, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
11. Головним розпорядникам коштів районного бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України:
11.1. Затвердити паспорти бюджетних програм протягом двох тижнів з дня набрання чинності цим рішенням.
11.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.
11.3. Забезпечити доступність інформації про бюджет у спосіб та у термін, визначені бюджетним законодавством.
11.4. Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів, ураховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.
Зобов'язання, взяті розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених цим рішенням, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.
За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, стипендій, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов'язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.
11.5. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.
12. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних розпорядників коштів районного бюджету на 2020 рік, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком 8 до цього рішення.
Розпорядникам коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.
13. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – у межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.
14. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, надати право районній державній адміністрації, в особі фінансового управління Балаклійської районної державної адміністрації, коригувати розпис районного бюджету за напрямами видатків головних розпорядників коштів районного бюджету за кодами програмної класифікації видатків у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року №11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами) та від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», за умови погодження з постійною комісією районної ради з питань планування бюджету та фінансів, з наступним внесенням змін до рішення районної ради про районний бюджет.
15. Дозволити Балаклійській районній державній адміністрації використовувати кошти резервного фонду районного бюджету на капітальні видатки шляхом передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на підставі розпоряджень голови районної державної адміністрації із наступним затвердженням на сесії Балаклійської районної ради.
16. Надати право постійній комісії районної ради з питань планування бюджету та фінансів в процесі виконання районного бюджету, при необхідності, за висновком фінансового управління райдержадміністрації та обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та програмною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесії районної ради. Фінансовому управлінню райдержадміністрації про внесені зміни до розпису районного бюджету надавати зміни до річного та помісячного розпису асигнувань районного бюджету органам Державної казначейської служби України.
17. Надати право голові Балаклійської районної ради укладати договори про міжбюджетні трансферти між районним бюджетом та іншими бюджетами.
18. Додатки 1 – 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
19. Оприлюднення рішення відповідно до вимог статті 28 Бюджетного кодексу України забезпечити виконавчому апарату Балаклійської районної ради.
20. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування бюджету та фінансів (Соснова О.В.).


Заступник голови районної ради В. Чуприн

 

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7

Додаток 8

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення «Про внесення змін до рішення районної ради від

17 грудня 2019 року «Про районний бюджет на 2020 рік» (зі змінами)

 

Відповідно до ст. 78 Бюджетного кодексу України фінансове управління за дорученням голови районної державної адміністрації, на виконання на виконання Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет на 2020 рік», постанов КМУ, на підставі рішень сесій органів місцевого самоврядування району, враховуючи листи головних розпорядників коштів районного бюджету та місцевих рад пропонує внести зміни до районного бюджету на 2020 рік:
1. За рахунок освітньої субвенції з державного бюджету у сумі 2702,7 тис.грн. передбачити видатки відділу освіти районної державної адміністрації на заробітну плату педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти.
2. За рахунок субвенції з державного бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів передбачити видатки по Відділу введення Держдавного реєстру виборців апарату Балаклійської районної державної адміністрації у сумі 7,5 тис.грн. на виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року та передати вказану субвенцію на підготовку і проведення місцевих виборів Балаклійській міській раді – 1805,2 тис.грн., Савинській селищній раді – 633,7 тис.грн. та Донецькій селищній раді – 796,4 тис.грн.
3. За рахунок зміни обсягів міжбюджетних трансфертів з місцевих бюджетів району передбачити видатки по:
Відділу освіти районної державної адміністрації на виконання районної Програми модернізації матеріально-технічної бази навчальних закладів Балаклійського району на 2018-2022 роки за рахунок субвенції Асіївської сільської ради для Асіївсвької гімназії на придбання учнівських меблів, дидактичного матеріалу, шкільних дошок та міжкімнатних дверей у сумі 110,0 тис.грн., за рахунок субвенції Залиманської сільської ради для Залиманського ліцею на придбання меблів для 1-го класу у сумі 16,7 тис.грн., на виконання районної Програми «Вчитель» на 2018-2022 роки за рахунок субвенції Асіївської сільської ради для Слобожанського НВК на фінансування оплати праці з нарахуваннями педагогічним працівникам у сумі 400,0 тис.грн. та на виконання районної Програми «Інформаційні та комунікаційні технології в навчальних закладах Балаклійського району на 2016-2020 роки» за рахунок субвенції Морозівської сільської ради для Морозівської гімназії на придбання 2-х ноутбуків у сумі 24,4 тис.грн., за рахунок субвенції Асіївської сільської ради для Асіївської гімназії на придбання ноутбуків для комп’ютерного класу у сумі 90,0 тис.грн.
Управлінню житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля районної державної адміністрації за рахунок іншої субвенції Балаклійської міської ради передбачити кошти на виконання районної Програми соціально-економічного розвитку Балаклійського району на 2020 рік для КП «Балаклійський водоканал» на послуги з відновлення працездатності ділянок каналізаційних мереж у м. Балаклія по вул. Гагаріна, Газовиків, Буровиків, Петрусенко - 49,1 тис.грн. та послуги з обстеження, технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньо квартальних каналізаційних колекторів у м. Балаклія по вул. Савинське шосе – 48,8 тис.грн.
Передати субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання районної Комплексної Програми профілактики правопорушень в Балаклійському районі на 2016-2020 роки у сумі 150,0 тис.грн. для Ізюмського МРВ УСБУ в Харківській області на придбання технічних засобів обладнання для відтворення інформації з цифрових носіїв інформації – 70,0 тис.грн., технічних засобів обладнання для багатоканального запису аудіоінформації – 60,0 тис.югрн. та технічних засобів обладнання для реєстрації відеоінформації – 20,0 тис.грн. за рахунок субвенції Балаклійської міської ради.
4. За рахунок нерозподілених залишків освітньої субвенції з державного бюджету перевиконання дохідної частини районного бюджету та перерозподілу економії збільшити видатки по:
Відділу освіти районної державної адміністрації на придбання учнівських меблів та комплектів комп'ютерного обладнання для кабінетів математики Шевелівського НВК та Борщівського НВК на суму 520,0 тис.грн. та оснащення робочого місця вчителя початкових класів (придбання мультимедійного обладнання) для Слобожанського НВК на суму 40,0 тис.грн.
Управлінню соціального захисту населення районної державної адміністрації на заробітну плату з нарахуванням працівникам Балаклійського районного територіального центру (надання соціальних послуг) у сумі 213,783 тис.грн. та Балаклійського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у сумі 24,4 тис.грн. та на виконання районної Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Балаклійського району на 2019-2023 роки для КНП БРР ХО «Балаклійська центральна клінічна районна лікарня» у сумі 950,0 тис.грн. на виконання робіт по об’єктах «Автоматична пожежна сигналізація та блискавко захист нежитлової будівлі – лікувальний корпус (терапевтичне відділення) за адресою: вул. Центральна, 5, смт. Донець, Балаклійського району Харківськї області».
Управлінню житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля районної державної адміністрації на виконання районної Програми соціально-економічного розвитку Балаклійського району на 2020 рік, в тому числі на:
- надання фінансової підтримки на безповоротній основі для:
КП БРР «Балаклійський Житлокомунсервіс» на придбання обладнання відео спостереження за об’єктами та телепатичного обладнання GPS по 50,0 тис.грн.;
КП «Балаклійський водоканал» на виготовлення технічної документації Балаклійським БТІ на нежитлові будівлі, що знаходяться на балансі підприємства – 66,2 тис.грн., на придбання обладнання відео спостереження за об’єктами телепатичного обладнання GPS – 49,9 тис.грн.;
філії «Балаклійський райавтодор» Дочірнього підприємства «Харківський облавтодор» Відкритого акціонерного товариства «Державна Акціонерна Компанія «Автомобільні дороги України» на придбання автошин на автомобілі в рамках підготовки техніки для роботи в зимовий період 2020-2021 років на дорогах загального користування – 81,0 тис.грн. та для придбання паливно-мастильних матеріалів з метою забезпечення безперебійного і безпечного руху транспорту дорогами загального користування, в випадках виникнення надзвичайних ситуацій та несприятливих умов в зимовий період 2020-2021 роках – 91,5 тис.грн.;
КП БРР «Балаклійські теплові мережі» на погашення заборгованості по виплаті заробітної плати за червень-липень 2020 року – 1000,0 тис.грн., погашення заборгованості з оплати єдиного соціального внеску – 300,0 тис.грн., погашення заборгованості за постачання електроенергії – 100,0 тис.грн. та на ремонтно-відновлювальні роботи по підготовці до нового опалювального сезону – 200,0 тис.грн.;
КП БРР ХО «Балаклійське АТП» на погашення заборгованості по оплаті праці з нарахуванням працівникам підприємства у зв’язку зі скрутним фінансовим станом підприємства у сумі 160,0 тис.грн.;
- на поповнення статутного фонду КП БРР «Балаклійський Житлокомунсервіс» у сумі 3057,0 тис.грн. на придбання сміттєвозу з боковим завантаженням на базі шасі МАЗ.
Передати іншу субвенцію Вишнівській сільській раді у сумі 400,0 тис.грн. на виконання робіт з капітального ремонту технологічного обладнання (башта Рожновського) для водо забезпечення села Вишнева та Шевелівській сільській раді у сумі 250,0 тис.грн. на придбання матеріалів для продовження поточного ремонту системи водопостачання в с. Шевелівка по вул. Центральній.
Передати субвенцію з районного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах місцевим радам для проведення поточного ремонту доріг комунальної власності, а саме Залиманської сільської ради у сумі 600,0 тис.грн., Шевелівської сільської ради у сумі 900,0 тис.грн., Морозівської сільської ради у сумі 250,0 тис.грн., Протопопівської сільської ради у сумі 600,0 тис.грн. та Чепільської сільської ради у сумі 700,0 тис.грн.
Передати субвенцію обласному бюджетну на співфінансування інвестиційних проектів у сумі 999,4 тис.грн. (10 %) по об’єкту «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства Балаклійської районної ради Харківської області «Балаклійська центральна клінічна районна лікарня» по вул. Партизанській, 25 м. Балаклія Балаклійського району Харківської області».
Передати субвенцію П’ятигірській сільській раді на виконання інвестиційних проектів у сумі 739,0 тис.грн. на виготовлення проєктно-кошторисної документації на об’єкт «Реконструкція очисних споруд КП ПСР «П’ятигірське», що розташовані за адресою: Харківська область, Балаклійський район, Пятигірська сільська рада, Комплекс будівель та споруд № 20».
Передати субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, а саме
районної Програми висвітлення діяльності Балаклійської районної державної адміністрації на 2019-2021 роки для Відділу з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації у сумі 1,2 тис.грн. та для Управління житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля районної державної адміністрації у сумі 1,6 тис.грн.;
районної Програми розвитку цивільного захисту Балаклійського району на 2019-2022 роки у сумі 90,0 тис.грн. для Балаклійського районного відділу Головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області на придбання запасних частин для пожежних автомобілів;
районної Комплексної Програми профілактики правопорушень в Балаклійському районі на 2016-2020 роки для Військової частини А 1352 – 470,0 тис.грн. для проведення поточного ремонту приміщення, де проживають військовослужбовці строкової служби; Балаклійського відділу поліції ГУНП в Харківській області на поточний ремонт 9 одиниць службового автотранспорту – 180,0 тис.грн., господарського утримання 74,0 тис.грн; Балаклійському районному відділу Головному Управлінню Державної Міграційної Служби України в Харківській області – 3,0 тис.грн. проведення заходів щодо обслуговування комплексу для виготовлення паспортів; Ізюмському МРВ УСБУ в Харківській області – 100,0 тис.грн. на придбання технічних засобів обладнання для аналізу радіосигналів;
районної Програми територіальної оборони Балаклійського району Харківської області на 2020-2022 роки у сумі 8,4 тис.грн. для Балаклійського районного військового комісаріату на забезпечення особового складу підрозділів територіальної оборони засобами зв’язку та оргтехнікою при проведенні занять та навчань з виконання ними обов’язків за призначенням;
районної Програми заходів щодо призову громадян України на строкову військову службу, проведення допризовної підготовки та військово-патріотичне виховання молоді в Балаклійському районі на 2020-2022 роки у сумі 185,0 тис.грн. для Балаклійського районного військового комісаріату для заміни дерев’яних вікон та дверей на металопластикові призовної дільниці Балаклійського районного військового комісаріату.

 

Заступник начальника фінансового
управління районної державної адміністрації Наталія КУЦЕНКО

 

 Ефективна первинна медицина в громаді