Рішення

551

БАЛАКЛІЙСЬКА РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

XXХІІ СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

________________________________________________________________________________

 РІШЕННЯ

 
від 26 квітня 2018 року                                                                                                №551-VII


Про внесення змін до рішення
районної ради від 14 грудня 2017 року
«Про районний бюджет на 2018 рік»
(зі змінами)
 
    Відповідно до вимог статті 78 Бюджетного кодексу України і на підставі статті 43, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада

 ВИРІШИЛА:


І. Внести зміни до рішення районної ради від 14 грудня 2017 року № 449-VII „Про районний бюджет на 2018 рік”, внесеними рішеннями районної ради від 30 січня 2018 року № 490-VII та від 06 березня 2018 року № 526-VII, виклавши його у новій редакції:

1. Визначити на 2018 рік:
- доходи районного бюджету у сумі 811 813,1 тис.грн, у тому числі доходи  загального  фонду  районного бюджету 782 412,0 тис.грн, доходи спеціального фонду районного бюджету 29 401,1 тис.грн., з них бюджет розвитку 20 442,9 тис.грн., згідно з додатком № 1 до цього рішення;
- видатки районного бюджету у сумі 830 992,2 тис.грн, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету 731 492,2 тис.грн, видатки спеціального фонду районного бюджету 99 500,1 тис.грн., з них бюджету розвитку 90 538,5 тис.грн. згідно додатку  № 3;
- - повернення кредитів до районного бюджету у сумі 3,3 тис.грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету – 3,3 тис.грн. згідно з додатком № 9 до цього рішення;
-  профіцит районного бюджету у сумі 50 919,8 тис.грн., в тому числі по загальному фонду районного бюджету 50 919,8 тис.грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення;
- дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 70 095,6 тис.грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними  програмами, у тому числі по загальному фонду 731 492,2 тис.грн. та спеціальному фонду 99 500,1 тис.грн., з них бюджету розвитку 90 538,5 тис.грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 400,0 тис.грн.
   
4. Затвердити на 2018  рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно із додатком № 4 та обсяги міжбюджетних трансфертів до районного бюджету згідно із продовженням додатку № 4 до цього рішення.

5. Затвердити у складі видатків  районного бюджету кошти на реалізацію окремих районних програм  на загальну суму 86 512,1 тис.грн. згідно з додаток № 5 до цього рішення.

6. Затвердити на 2018 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 300,0 тис.грн.
Дозволити Балаклійській районній державній адміністрації використовувати кошти ре-зервного фонду районного бюджету на капітальні видатки шляхом передачі коштів із загально-го фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на підставі розпоряджень голови районної  державної адміністрації із наступним затвердженням на сесії Балаклійської районної ради.

7.  Затвердити на 2018 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.

8. Затвердити на 2018 рік перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);
нарахування на заробітну плату (код 2120);
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);
забезпечення продуктами харчування (код 2230);
оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);
поточні трансферти населенню (код 2700);
поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620).

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право  Балак-лійській районній державній адміністрації в особі начальника фінансового управлінню Бала-клійської районної державної адміністрації, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бю-джетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерго-вому порядку у повному обсязі потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які спожива-ються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із за-значених видатків.

11. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для голо-вних розпорядників коштів обласного бюджету на 2018 рік виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком № 7 до цього рішення.
Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку , які споживаються бюджетними установами та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах установлених відповідними головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

12.  Установити, що обсяги іншої субвенції з районного бюджету місцевим бюджетам на 2018 рік на  утримання дошкільних навчальних та клубних закладів  визначені у додатку № 8 до цього рішення.
Дозволити місцевим бюджетам протягом 2018 року здійснювати  видатки на фінансування дошкільних навчальних та клубних закладів одночасно за рахунок іншої субвенції із районного бюджету та співфінансування з місцевих бюджетів.
Надати право районній державній адміністрації виносити на розгляд сесії районної ради питання про перерозподіл зазначених субвенції між місцевими радами після проведення аналізу їх використання.

13. Установити, що джерелами формування загального фонду  районного бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені у статті 64 Бюджетного кодексу Украї-ни.

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України.

15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені у статті 71 Бюджетного кодексу України.

16. Надати право голові Балаклійської районної ради укладати договори про міжбюджетні трансферти між районним бюджетом та іншими бюджетами.

17. Установити, що розпорядники коштів районного бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах виділених їм асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України.
Зобов’язання, взяті розпорядниками коштів районного бюджету без відповідних бюджетних асигнувань, або з перевищенням повноважень, встановлених рішенням Балаклійської районної ради про районний бюджет не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є бюджетним правопорушенням. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.
За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, спожиті комунальні послуги та енергоносії, розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі по заходах, пов’язаних з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

18. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – в межах планів використання бюджетних коштів.

19. Головним розпорядникам коштів районного бюджету вжити заходів щодо оптимі-зації граничної чисельності працівників бюджетних установ, не допускаючи її збільшення проти врахованої в розрахунках до проекту районного бюджету на 2018 рік.

20.  Надати право постійній комісії районної ради з питань планування бюджету та фінансів в процесі виконання районного бюджету, при необхідності, за висновком фінансового управління райдержадміністрації та обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та програмною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесії районної ради. Фінансовому управлінню райдержадміністрації про внесені зміни до розпису районного бюджету надавати зміни до річного та помісячного розпису асигнувань районного бюджету органам Державної казначейської служби України.

21. Дозволити фінансовому управлінню районної державної адміністрації здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних залишків коштів районного бюджету на депозитних рахунках за умови погодження з постійної комісії районної ради з питань планування бюджету та фінансів.
 
22. Надати право районній державній адміністрації проводити розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів із державного, обласного та місцевих бюджетів між головними розпорядниками коштів районного бюджету у період між сесіями районної ради, за умови погодження з постійною комісією районної ради з питань бюджету, з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет.

23. Дозволити Комунальному закладу охорони здоров’я Балаклійської районної ради «Балаклійський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» придбання легкових автомобілів для амбулаторій загальної практики сімейної медицини.

24. Визначити головним розпорядником та виконавцем Програми соціально-економічного розвитку Балаклійського району на 2018 рік в частині виконання робіт по поточному ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення Балаклійського району управління економічного розвитку, торгівлі, житлово-комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації, а одержувачем коштів та замовником робіт -  Службу автомобільних доріг у Харківській області.

25. Додатки 1 - 9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

26.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради  з питань планування  бюджету та фінансів (Тищенко В.О.)


 Голова районної ради                                                                                    О.Літвінов


Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Продовження додатку 4


Додаток 5

Додаток 6


Додаток 7

Додаток 8

Додаток 9


Пояснювальна записка
до проекту рішення сесії Балаклійської районної ради
«Про внесення змін до рішення районної ради від 14.12.2017
"Про районний бюджет на 2018 рік»


Відповідно до ст. 78 Бюджетного кодексу України фінансове управління за дорученням голови районної державної адміністрації, на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 187 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1068» та рішень сесій органів місцевого самоврядування пропонує внести зміни до районного бюджету на 2018 рік:
    1. Збільшити обсяг міжбюджетних трансфертів з державного бюджету у сумі 1735,7 тис.грн. та субвенції від місцевих рад району в сумі 863,5 тис.грн. 
За рахунок цих коштів передбачити видатки:
На реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України по відділу освіти Балаклійської райдержадміністрації у сумі 1162,7 т.грн. на «Капітальний ремонт системи опалення Шевелівського навчально-виховного комплексу Балаклійської районної ради Харківської області, вул. Молодіжна, 1, с. Шевелівка Балаклійського району Харківської області» та по відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації у сумі 573,0 тис.грн. на «Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків у приміщеннях терапевтичного відділення № 3 комунального закладу охорони здоров’я Балаклійської районної ради «Балаклійська центральна клінічна районна лікарня» за адресою: Харківська область, Балаклійський район , смт. Донець, вул. Центральна, 5».
    Відділу освіти районної державної адміністрації на виконання районних Програм:
- модернізації матеріально-технічної бази навчальних закладів Балаклійського району на 2018-2022 роки – 309,7 т.грн. на поточне утримання закладів освіти;
- «Інформаційні та комунікаційні технології в навчальних закладах Балаклійського району на 2016-2020 роки» - 388,6 тис.грн. на придбання комп’ютерної техніки з мультимедійним обладнанням.
    Відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації на виконання районної Програми удосконалення медичної допомоги мешканцям Балаклійського району в рамках єдиного медичного простору на 2016-2018 роки – 8,2 тис.грн. на поточне утримання закладів охорони здоров’я.
Управлінню економічного розвитку, торгівлі, житлово-комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації на виконання районної програми соціально-економічного розвитку Балаклійського району на 2018 рік у сумі 150,0 тис.грн., з них на надання фінансової підтримки на безповоротній основі:
- КП БРР «Балаклійський Житлокомунсервіс» для придбання лічильників та трансформаторів струму зі зняттям та встановленням у багатоквартирних житлових будинках комунальної власності територіальної громади м. Балаклія у сумі 30,0 тис.грн.;
-  КП «Балаклійський водоканал» на придбання каналізаційних люків у сумі 45,0 тис.грн., матеріалів для поточного ремонту аварійної ділянки водопровідних мереж по пров. 1-го Травня в м. Балаклія у сумі 75,0 тис.грн.:
2. За рахунок вільного залишку та нерозподілених коштів та перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету передбачити додаткові асигнування головним розпорядникам районного бюджету та додаткові міжбюджетні трансферти місцевим бюджетам району, а саме:
Балаклійській районній раді – 310,0 т.грн. на виконання районної Програми розвитку місцевого самоврядування в Балаклійському районі на 2016-2018 роки.
Відділу освіти районної державної адміністрації – 8467,8 тис.грн., з них на поточне утримання та підготовку до нового навчального року закладів освіти – 5015.7 тис.грн., придбання предметів довгострокового використання – 1688,0 тис.грн., проведення робіт капітального характеру – 1764.1 тис.грн.
Відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації – 3349.5 тис.грн., з них на поточне утримання закладів охорони здоров’я – 1340,0 тис.грн., придбання 121 дози вакцини «Хаврикс-1440» проти гепатиту А  для ревакцинації осіб смт. Андріївка – 45,0 тис.грн., придбання предметів довгострокового використання – 160,5 тис.грн., проведення робіт капітального характеру – 1804,0 тис.грн.
Управлінню соціального захисту населення районної державної  адміністрації – 1091.0 т.грн., з них на поточне утримання Балаклійського районного територіального центру (надання соціальних послуг) – 101,8 тис.грн., поточне утримання Балаклійського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 29,6 тис.грн., відшкодування заборгованості по витратах, понесених внаслідок надання послуг зв’язку пільговим категоріях населення за рішенням суду – 311,0 тис.грн., оплату судового збору – 4,6 тис.грн. та виконання районної Програми соціального захисту населення Балаклійського району на  2017-2020 роки – 496,8 тис.грн. для відшкодування втрат доходів ТОВ «АВТО-ОВІ» від перевезення окремих категорій громадян, що мають відповідні пільги та проведення безоплатного капітального ремонту житлової квартири, яка належить інваліду війни Уделько Тамарі Трифонівні – 147,2 тис.грн.
Відділу культури районної державної адміністрації – 621,0 т.грн., з них на поточне утримання закладів культури – 129,0 т.грн. та на проведення видатків капітального характеру – 492,0 т.грн.
Управлінню економічного розвитку, торгівлі, житлово-комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації – 12120,3 тис.грн., з них на виконання:
- районної Програми ліквідації карантинних бур’янів на території Балаклійського району на 2015-2020 роки 50,0 тис.грн. на фінансування фітосанітарних заходів.
- районної Програми соціально-економічного розвитку Балаклійського району на 2018 рік у сумі 12070,3 т.грн.
- Капітальний  ремонт  покрівлі житлового будинку по вул. Центральна, 23  смт. Донець – 420,0 тис.грн.;
- КП БРР «Балаклійські теплові мережі» - 4374,7 тис.грн. на придбання та встановлення теплових лічильників на багатоквартирних житлових будинках м. Балаклія та 2520,0 тис.грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення реконструкції котельні і теплових мереж по вул. Шкільна в смт. Савинці;
-КП БРР «Балаклійський Житлокомунсервіс» - 714,0 тис.грн. на придбання трактора, погрузочного обладнання та ковша; 530,5 тис.грн. на капітальний ремонт обрядової зали, холу та фасаду приміщення, розташованого за адресою: м. Балаклія пл. Ростовцева, 5; 97,6 тис.грн. на поточний ремонт санвузлів із заміною сантехніки в будинку сімейного типу Юхимців; 28,0 тис.грн. на заміну вікон на енергозберігаючі металопластикові та улаштуванням укосів у Балаклійському районному відділу державної виконавчої служби Головного територіального Управління юстиції у Харківській області;
- КП «Балаклійський водоканал» - 139,5 тис.грн. на придбання глибинних насосів; 150,4 тис.грн. на придбання матеріалів для проведення поточного ремонту мереж водопостачання в смт. Савинці по вул. Слобожанська, Талалая, Лісна;
- Видавничому будинку «Балдрук» - 300,0 тис.грн. на придбання паперу;
- філії «Балаклійський райавтодор» - 145,5 на забезпечення коштами для оплати праці 10 осіб, задіяних у громадських роботах;
- поточний ремонт дороги вул. Зелена у м. Балаклія (від примикання до вул. Данилевського 135 м. по вул. Зелена) – 150,0 тис.грн.
- Службі автомобільних доріг у Харківській області (одержувач та замовник робіт) – 2500,0 тис.грн. на поточний ремонт автодороги «Шевченкове-Балаклія-Первомайск-Кегичівка» (район вул. Новоселівка).
Відділу у справах молоді та спорту районної державної адміністрації у сумі 153,0  т.грн. на поточне утримання Балаклійської ДЮСШ – 3,0 тис.грн. та фінансову підтримку КП БРР "БРДЮСОК "Вимпел" – 150,0 тис.грн..
На виконання районної Програми поповнення місцевого матеріального резерву для виконання заходів, спрямованих на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій у Балаклійському районі Харківської області на 2017-2019 роки передбачити кошти у сумі 77,0 тис.грн.
Передати цільові субвенції:
Балаклійській міській раді – 1813,1 тис.грн., з них на завершення аварійно-відбудовних робіт (капітальний ремонт) житлових будинків (додаткові роботи з відновлення фасадів житлових будинків) в м. Балаклія, що не повністю профінансовані за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету у 2017 році, а саме по вулицям: Івана Франка, 22 – 473,2 ис.грн.; Івана Франка, 24 – 456,9тис.грн.; Бровиків, 2 – 401,3тис.грн.; Буровиків, 6 – 481,8 ис.грн.;
Андріївській селищній раді – 296,9 т.грн. на «Капітальний ремонт покрівлі багатоповерхового будинку по вул. Паркова, 2-А в смт. Андріївка;
Савинській селищній раді – 345 тис.грн., з них на виготовлення проектно-кошторисної документації по будівництву АЗПСМ смт. Савинці на трьох лікарів – 300,0 тис.грн. та проведення ремонтних робіт авмобіля ЗІЛ 433362 (сміттєвоз) АХ1467ВХ – 45,0 тис.грн.
Донецькій селищній раді – 150,0 т.грн. на проведення капітального ремонту тротуару по вул. Лікарняна смт Донець;
Веселівській сільській раді – 300,0 тис.грн. на  виготовлення проектно-кошторисної документації по будівництву АЗПСМ с. Веселе на одного лікаря;
Протопопівській сільській раді – 416,0 тис.грн. на завершення капітального ремонту фасаду, фойє та глядацької зали нежитлової будівлі клубу за адресою: Харківська область, Балаклійський район,село Протопопівка, вулиця Стовбова, 8;
П’ятигірській сільській раді – 1435,6 тис.грн., з них на «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Перемоги, 29 с. Пятигірське Балаклійського району Харківської області» - 495,7 тис.грн., «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Стадіонна, 4 с. Пятигірське Балаклійського району Харківської області» - 248,5 тис.грн., «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Міра, 5 с. Пятигірське Балаклійського району Харківської області» - 345,7 тис.грн., «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Вишнева, 1 с. Пятигірське Балаклійського району Харківської області» - 345,7 тис.грн.  
Новогусарівській сільській раді – 100,0 тис.грн. на завершення поточного ремонту проїзної частини дороги по вул. Т.Г.Шевченко в с. Нова Гусарівка.
На придбання саджанців багаторічних насаджень передати кошти Борщівській сільській раді – 50,0 тис.грн., Бригадирівській сільській раді – 15,75 тис.грн, Вишнівській сільській раді – 7,0 тис.грн., Петрівській сільській раді – 5,0 тис.грн.; та Шевелівській сільській раді – 6,0 тис.грн.
Передати субвенцію з районного бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, а саме на виконання:
- районної Програми профілактики правопорушень в Балаклійському районі на 2016-2020 роки у сумі 199,0 тис.грн. для Балаклійського відділу поліції ГУНП в Харківській області на придбання паливно-мастильних матеріалів;
- районної Програми розвитку Цивільного захисту Балаклійського району Харківської області на 2015-2018 роки» у сумі 60,0 тис.грн. для Балаклійського районного відділу Головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області на придбання паливно-мастильних матеріалів;
- районної Програми інформатизації Балаклійського району на 2017-2021 роки – 177,9 тис.грн. для апарату Балаклійської районної державної адміністрації на виконання постанови КМУ від 17.01.2018 № 55 на впровадження в Балаклійській районній державній адміністрації системи електронного документообігу та 7,5 тис.грн. для управління економічного розвитку, торгівлі, житлово-комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації на придбання картриджів, їх  заправки та оплати послуг з поточного ремонту комп’ютерної техніки.
Передати обласному бюджету субвенцію з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у сумі 2 500,0 ттис.грн. на експлуатаційне утримання та поточний ремонт автодоріг загального користування місцевого значення Балаклійського району по автодорогах «Нурове-Гусарівка» – 1000,0 тис.грн.;  «Балаклія-Бригадирівка» – 750,0 тис.грн.; «Балаклія-Яковенкове» – 250,0 тис.грн.; «Шевелівка-Лозовенька» – 500,0 тис.грн.Начальник фінансового управління
Балаклійської районної державної
адміністрації                                                                                                     Л.Г.Гололобова Ефективна первинна медицина в громаді