Рішення

526

БАЛАКЛІЙСЬКА РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

XXХІ СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

________________________________________________________________________________

 РІШЕННЯ



від 6 березня 2018 року                                                                                                     №526-VII
                                                                                                                                                                                                         

Про внесення змін до рішення
районної ради від 14 грудня 2017 року
«Про районний бюджет на 2018 рік»
(зі змінами)

 
    Відповідно до вимог статті 78 Бюджетного кодексу України і на підставі статті 43, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада

                    ВИРІШИЛА:

І. Внести зміни до рішення районної ради від 14 грудня 2017 року № 449-VII „Про районний бюджет на 2018 рік”, внесеними рішеннями районної ради від 30 січня 2018 року № 490-VII, виклавши його у новій редакції:

1. Визначити на 2018 рік:
- доходи районного бюджету у сумі 804 859,7 тис.грн, у тому числі доходи  загального  фонду  районного бюджету 777 586,5 тис.грн, доходи спеціального фонду районного бюджету 27 273,2 тис.грн., з них бюджет розвитку 20 050,7 тис.грн., згідно з додатком № 1 до цього рішення;
- видатки районного бюджету у сумі 806 000,9 тис.грн, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету 728 662,2 тис.грн, видатки спеціального фонду районного бюджету 77 338,7 тис.грн., з них бюджету розвитку 70 112,8 тис.грн. згідно додатку  № 3;
- - повернення кредитів до районного бюджету у сумі 3,3 тис.грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету – 3,3 тис.грн. згідно з додатком № 9 до цього рішення;
-  профіцит районного бюджету у сумі 48 924,3 тис.грн., в тому числі по загальному фонду районного бюджету 48 924,3 тис.грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення;
- дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 50 062,1 тис.грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними  програмами, у тому числі по загальному фонду 728 662,2 тис.грн. та спеціальному фонду 77 338,7 тис.грн., з них бюджету розвитку 70 112,8 тис.грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 400,0 тис.грн.
   
4. Затвердити на 2018  рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно із додатком № 4 та обсяги міжбюджетних трансфертів до районного бюджету згідно із продовженням додатку № 4 до цього рішення.

5. Затвердити у складі видатків  районного бюджету кошти на реалізацію окремих районних програм  на загальну суму 60 871,8 тис.грн. згідно з додаток № 5 до цього рішення.

6. Затвердити на 2018 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 300,0 тис.грн.
Дозволити Балаклійській районній державній адміністрації використовувати кошти ре-зервного фонду районного бюджету на капітальні видатки шляхом передачі коштів із загально-го фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на підставі розпоряджень голови районної  державної адміністрації із наступним затвердженням на сесії Балаклійської районної ради.

7.  Затвердити на 2018 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.

8. Затвердити на 2018 рік перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);
нарахування на заробітну плату (код 2120);
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);
забезпечення продуктами харчування (код 2230);
оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);
поточні трансферти населенню (код 2700);
поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620).

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право  Балак-лійській районній державній адміністрації в особі начальника фінансового управлінню Бала-клійської районної державної адміністрації, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бю-джетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерго-вому порядку у повному обсязі потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які спожива-ються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із за-значених видатків.

11. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для голо-вних розпорядників коштів обласного бюджету на 2018 рік виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком № 7 до цього рішення.
Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку , які споживаються бюджетними установами та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах установлених відповідними головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

12.  Установити, що обсяги іншої субвенції з районного бюджету місцевим бюджетам на 2018 рік на  утримання дошкільних навчальних та клубних закладів  визначені у додатку № 8 до цього рішення.
Дозволити місцевим бюджетам протягом 2018 року здійснювати  видатки на фінансування дошкільних навчальних та клубних закладів одночасно за рахунок іншої субвенції із районного бюджету та співфінансування з місцевих бюджетів.
Надати право районній державній адміністрації виносити на розгляд сесії районної ради питання про перерозподіл зазначених субвенції між місцевими радами після проведення аналізу їх використання.

13. Установити, що джерелами формування загального фонду  районного бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені у статті 64 Бюджетного кодексу Украї-ни.

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України.

15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені у статті 71 Бюджетного кодексу України.

16. Надати право голові Балаклійської районної ради укладати договори про міжбюджетні трансферти між районним бюджетом та іншими бюджетами.

17. Установити, що розпорядники коштів районного бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах виділених їм асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України.
Зобов’язання, взяті розпорядниками коштів районного бюджету без відповідних бюджетних асигнувань, або з перевищенням повноважень, встановлених рішенням Балаклійської районної ради про районний бюджет не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є бюджетним правопорушенням. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.
За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, спожиті комунальні послуги та енергоносії, розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі по заходах, пов’язаних з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

18. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – в межах планів використання бюджетних коштів.

19. Головним розпорядникам коштів районного бюджету вжити заходів щодо оптимі-зації граничної чисельності працівників бюджетних установ, не допускаючи її збільшення проти врахованої в розрахунках до проекту районного бюджету на 2018 рік.

20.  Надати право постійній комісії районної ради з питань планування бюджету та фінансів в процесі виконання районного бюджету, при необхідності, за висновком фінансового управління райдержадміністрації та обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та програмною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесії районної ради. Фінансовому управлінню райдержадміністрації про внесені зміни до розпису районного бюджету надавати зміни до річного та помісячного розпису асигнувань районного бюджету органам Державної казначейської служби України.

21. Дозволити фінансовому управлінню районної державної адміністрації здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних залишків коштів районного бюджету на депозитних рахунках за умови погодження з постійної комісії районної ради з питань планування бюджету та фінансів.
 
22. Надати право районній державній адміністрації проводити розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів із державного, обласного та місцевих бюджетів між головними розпорядниками коштів районного бюджету у період між сесіями районної ради, за умови погодження з постійною комісією районної ради з питань бюджету, з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет.

23. Дозволити Комунальному закладу охорони здоров’я Балаклійської районної ради «Балаклійський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» придбання легкових автомобілів для амбулаторій загальної практики сімейної медицини.

24. Додатки 1 - 9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

25.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради  з питань планування  бюджету та фінансів (Тищенко В.О.).


 Голова районної ради                                                                                    О.Літвінов


Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Продовження додатку 4

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7

Додаток 8

Додаток 9


Пояснювальна записка
до проекту рішення сесії Балаклійської районної ради
«Про внесення змін до рішення районної ради від 14.12.2017
"Про районний бюджет на 2018 рік»



Відповідно до ст. 78 Бюджетного кодексу України фінансове управління за дорученням голови районної державної адміністрації, на підставі рішень сесій органів місцевого самоврядування пропонує внести зміни до районного бюджету на 2018 рік:
    1. Збільшити обсяг міжбюджетних трансфертів з обласного бюджету у сумі 20 020,2 тис.грн. та субвенції від місцевих рад району в сумі 522,7 тис.грн. 
За рахунок цих коштів передбачити видатки
Відділу освіти Балаклійської райдержадміністрації у сумі 5107,4 т.грн., з них на:
- оснащення загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням природничих та математичних предметів та опорних закладів засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп’ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання; впровадження енергозберігаючих технологій у сумі 300,0 тис.грн.;
- оснащення загальноосвітніх навчальних закладів області обладнанням навчальних кабінетів хімії, біології, фізики, географії та математики  та іншим навчальним обладнанням на виконання обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2014-2018 роки – 625,0 тис.грн.
- створення інклюзивно-ресурсних центрів, у закладах загальної середньої освіти – ресурсних кімнат та медіатек на виконання обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2014-2018 роки) – 200,0 тис.грн.;
- придбання персонального комп’ютера/ ноутбука та техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи – 525,0 тис.грн.;
- «Капітальний ремонт  покрівлі Балаклійської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 ім. О.А.Тризни Балаклійської районної ради Харківської області» - 2765,8 тис.грн.;
- облаштування та придбання спортивних майданчиків на виконання соціальної Програми розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Харківській області на 2014-2018 роки – 300,0 тис.грн., з них на придбання спортивних комплексів з тренажерним обладнанням – 185,0 тис.грн. та на придбання спортивних комплексів з гімнастичним обладнанням – 115,0 тис.грн.
- виконання Комплексної Програми модернізації матеріально-технічної бази навчальних закладів Балаклійського району на 2018-2022 роки – 219,6 т.грн.;
- виконання Програми «Інформаційні та комунікаційні технології в навчальних закладах Балаклійського району на 2016-2020 роки» - 172,0 тис.грн.
Управлінню соціального захисту населення районної державної адміністрації у сумі 562,1 тис.грн., з них на:
-  проведення відпочинку осіб, які  безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції у санаторно-курортних закладах Харківської області – 130,4 тис.грн.;
- проведення санаторно-курортного лікування постраждалих від Чорнобильської катастрофи громадян, віднесених до категорії 2, та потерпілих дітей – 57,0 тис.грн.;
- проведення санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», у санаторно-курортних закладах Харківської області – 374,7 тис.грн.
Управлінню економічного розвитку, торгівлі, житлово-комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації у сумі 4336,8 тис.грн., з них на:
- «Реконструкцію водоводу від насосної станції другого підйому водозабору м. Балаклія до пл. Ростовцева (перерахунок)» - 2918,5 тис.грн.;
- «Капітальний ремонт системи водопостачання вул. Першотравневої, пров. Першотравневого, пров. Шевченка, тупика Шевченка в смт. Савинці Балаклійського району Харківської області» - 1318,3 тис.грн.;
- на виконання районної Програми соціально-економічного розвитку Балаклійського району на 2018 рік на фінансову підтримку  КП БРР «Балаклійський Житлокомунсервіс» - 100,0 тис.грн. для придбання матеріалів для поточного ремонту житлового фонду комунальної власності м. Балаклія;
Відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації – 4846,5 тис.грн. на:
- «Реконструкцію будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини смт. Донець КЗОЗ БРР "Балаклійський районний центр первинної медико-санітарної допомоги", розташованої за адресою: вул. Центральна, 5, смт Донець Балаклійського району Харківської області» - 4775,3 тис.грн.;
- проведення пільгового безоплатного зубопротезування інвалідів війни, у тому числі учасників АТО, ветеранів війни та учасників бойових дій, у тому числі учасників АТО – 40,0 тис.грн.;
- виконання районної програми удосконалення медичної допомоги мешканцям Балаклійського району в рамках єдиного медичного простору на 2016-2018 роки – 31,2 тис.грн.;
    Передбачити субвенцію місцевим радам по спеціальному фонду у сумі 5690,2 тис.грн., а саме:
- Балаклійській міській раді у сумі 2228,3 тис.грн., з них по:
    - Реконструкція будівлі Балаклійського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 1 Балаклійської міської ради Харківської області з улаштуванням індивідуального теплового пункту, за адресою: Харківська область, м. Балаклія, вул. 1 Травня, буд. 3 – 1728,4 тис.грн.;
    - Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку по пров. Серпухівський, 18 в м. Балаклія Харківської області – 499,9 тис.грн.;
- Савинській селищній раді у сумі 776,5 тис.грн. на «Будівництво вуличного освітлення з встановленням енергозберігаючих ламп по вул. Привокзальна, вул. Якова Чернігівця, вул. Сунична, вул. Ветеринарна, вул. Комунальна до перехрестя з вул. Кооперативна в смт. Савинці Балаклійського району Харківської області»;
- П’ятигірській сільській раді у сумі 2685,4 тис.грн. на «Реконструкція підвідного водопроводу від водної свердловини № 2 до розподільчої мережі селища П'ятигірське, Балаклійського району Харківської області»;
2. За рахунок вільного залишку та нерозподілених коштів загального фонду районного бюджету передбачити додаткові асигнування головним розпорядникам районного бюджету та додаткові міжбюджетні трансферти, а саме:
Відділу освіти районної державної адміністрації у сумі 4567,2 тис.грн., з них на поточне утримання закладів освіти – 1360,0 т.грн., придбання предметів довгострокового використання – 240,1 тис.грн. та проведення робіт капітального характеру – 2967,1 тис.грн.
Відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації у сумі 2058,2 тис.грн., а саме на поточне утримання закладів охорони здоров’я – 559,7 тис.грн., придбання предметів довгострокового використання та медичного обладнання – 817,0 тис.грн. та проведення робіт капітального характеру – 681,5 тис.грн.
Відділу культури районної державної адміністрації у сумі 146,0 тис.грн., з них на поточне утримання закладів культури – 124,0 тис.грн. та на проведення робіт капітального характеру – 22,0 тис.грн.
Управлінню економічного розвитку, торгівлі, житлово-комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації у сумі 1324,1 т.грн. на виконання районної Програми соціально-економічного розвитку Балаклійського району на 2018 рік.
 Управлінню соціального захисту населення районної державної  адміністрації у сумі 213,6 тис.грн., з них на виконання районної Комплексної Програми соціального захисту населення Балаклійського району на 2017-2020 роки – 180,3 тис.грн. та поточне утримання Балаклійського районного територіального центру (надання соціальних послуг) – 33,3 тис.грн.
Відділу у справах молоді та спорту районної державної адміністрації у сумі 2417,0 тис.грн. для Балаклійської ДЮСШ на експертизу та організаційно-технічний супровід робочого проекту та реалізація проекту «Ремонтно-реставраційні роботи нежитлового приміщення спортивної зали «Олімп» м. Балаклія по вул. Соборна, 95а».
Передати цільову субвенцію у сумі 7378,3 тис.грн, з них:
Балаклійській міській раді – 2321,0 тис.грн. на завершення аварійно-відбудовних робіт (капітальний ремонт) житлових будинків по вул. Харківська, будинки 1,3,5,9,11,13,15, Гагаріна, будинки 17,23 та Нафтовиків, б. 8 в м. Балаклія, що не повністю профінансовані за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету у 2017 році;
Андріївській селищній раді – 145,0 тис.грн. на «Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку по вул. Миру № 15 смт. Андріївка Балаклійського району Харківської області»;
Донецькій селищній раді – 3954,3 тис.грн., з них на проведення робіт з розробки проектно-кошторисної документації на об’єкт «Реконструкція системи газопостачання багатоквартирних житлових будинків смт. Донець Балаклійського району Харківської області» - 3370,0 тис.грн.; проектування вбудованої газової котельні потужністю 2,2 МВт смт. Донець для обігріву дитячого садка № 1,2, школи № 2, будівлі поліклініки, терапії та шести житлових будинків – 584,3 тис.грн.;
Веселівській сільській раді – 100,0 тис.грн. на проведення поточного ремонту приміщення ФАПу с. Крючки;
Морозівській сільській раді – 300,0 тис.грн. на придбання інвентарю та проведення часткового поточного ремонту фасаду та покрівлі Морозівського сільського будинку культури;
Петрівській сільській раді – 558,0 тис.грн. на «Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення села Петрівське Балаклійського району Харківської області на об’єктах по вулицях: Гагаріна, Дружби, Зарічна, Лісна, Космонавтів, Мира, Молодіжна, Пушкіна, Петрівська, Прилікарняна, Садова, Соборна, Українка, Центральна, Шахтар, Шевченко, Шкільна, провулки: Гагаріна, Партизан, Сонячний».
Савинській селищній раді у сумі  526,93 тис.грн., яка була передбачена на «Будівництво вуличного освітлення з встановленням енергозберігаючих ламп по вул. Привокзальна, вул. Якова Чернігівця, вул. Сунична, вул. Ветеринарна, вул. Комунальна до перехрестя з вул. Кооперативна в смт. Савинці Балаклійського району Харківської області», спрямувати на придбання приладів для встановлення та водозабезпечення жителів с. Довгалівка у сумі 77,033 тис.грн., решту коштів у сумі 449,897 тис.грн. зменшити. 
Передати субвенцію з районного бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, а саме на виконання:
- районної Програми розвитку архівної справи у Балаклійському районі на 2015-2018 роки для архівного відділу районної державної адміністрації у сумі 60,0 тис.грн. для придбання стелажного обладнання;
- районної Програми інформатизації Балаклійського району на 2017-2021 роки для відділу з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації у сумі 15,0 тис.грн. на придбання 2 багатофункціональних пристроїв та для фінансового управління районної державної адміністрації у сумі 10,0 тис.грн. на заправку картриджів, поточний ремонт комп’ютерної техніки, послуги із впровадження програмного забезпечення на право користування ІАС «Місцеві бюджети рівня міста, району 2006 та постачання пакетів оновлення до комп’ютерної програми «ІС-ПРО»;
- районної Комплексної Програми соціального захисту населення Балаклійського району на 2017-2020 роки для відділу з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації у сумі 19,255 тис.грн. на придбання канцелярських товарів, оплати послуг з ремонту та заправки картриджів;
- районної Програми профілактики правопорушень в Балаклійському районі на 2016-2020 роки у сумі 66,0 тис.грн. для районний відділ Головного управління ДМС України в Харківській області на покращення матеріального забезпечення (придбання офісних лав, крісел, світильників та стелажів з полицями для облаштування картотеки).

Начальник фінансового управління
Балаклійської районної державної
адміністрації                                                                                                     Л.Г.Гололобова




 Ефективна первинна медицина в громаді