Регламент

Регламент

                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                     рішення районної ради
                                                                                   від 29 листопада 2016 року
                                                                                            №232-VII
РЕГЛАМЕНТ
Балаклійської районної ради VII скликання

 
РОЗДІЛ І.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


 

Стаття 1.1.
Нормативне регулювання діяльності ради, депутатів, органів та посадових осіб

Порядок діяльності Балаклійської районної ради (далі - рада), її органів, депутатів та посадових осіб визначається Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", "Про доступ до публічної інформації", "Про запобігання корупції", "Про засади державної мовної політики", іншими законодавчими актами та цим Регламентом.
 
Стаття 1.2.
Порядок прийняття Регламенту, внесення змін та доповнень до нього

1. Регламент районної ради (далі – Регламент) визначає порядок проведення першої сесії ради, порядок обрання голови, заступника голови ради, скликання чергової та позачергової сесій ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з процедурних питань, а також порядок роботи сесії.
2. Регламент Балаклійської районної ради затверджується не пізніше як на другій сесії ради рішенням ради, прийнятим більшістю від загальної кількості обраних депутатів після його обговорення. У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і доповнень до Регламенту.
3. У випадках прийняття законодавчих актів, що призвели до виникнення розбіжностей між окремими положеннями Регламенту та чинним законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені відповідні зміни і доповнення до Регламенту.
До прийняття Регламенту Ради чергового скликання застосовується Регламент, що діяв у попередньому скликанні.

У випадках прийняття законодавчих актів, внаслiдок чого виникне неузгодженість окремих положень Регламенту з чинним законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені вiдповiднi зміни i доповнення до Регламенту.

У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України, діють норми чинного законодавства України.

Стаття 1.3.
Гласність і відкритість діяльності районної ради

1. Засідання районної ради, президії та постійних комісій є відкритими і гласними.
2. На засіданнях районної ради, президії, постійних комісій можуть бути присутні за офіційним запрошенням депутати інших рад, посадові особи та представники державних органів та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, а також представники підприємств, установ та організацій району. Для них у залі засідань відводяться спецiальнi місця.
Головуючий на сесії ради повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням. Цим особам з дозволу головуючого може бути надане право виступити на засіданні ради. Присутність інших осіб на сесіях районної ради дозволяється лише за рішенням ради в кожному конкретному випадку.
Порядок розміщення депутатів ради та інших присутніх у залі засідань осіб визначається радою. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на пленарному засіданні ради, і не можуть бути зайняті іншими особами.
3. Особи, присутні на засіданнях ради та її органів, не повинні порушувати порядок, мають стримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні. У разі недотримання цих вимог вони за пропозицією головуючого на засіданні можуть бути виведені із приміщення засідання.
4. У разі необхідності, за рішенням ради, яке приймається більшістю голосів депутатів ради від загального складу ради, можуть проводитись її закриті пленарні засідання для розгляду конкретно визначених питань.
Закриті пленарні засідання сесій проводяться з метою обмеження доступу до інформації при дотриманні сукупності таких вимог:
1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно;
2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;
3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.
На закритому засіданні ради мають право бути присутніми особи, присутність яких за рішенням ради необхідна для розгляду відповідного питання. Присутність на закритому пленарному засіданні будь-яких осіб, крім депутатів, вирішується районною радою.
Пропозиції про необхідність присутності на закритому пленарному засіданні осіб, крім депутатів, мають право надавати голова районної ради, президія, постійні комісії, депутати, а також самі особи, які не є депутатами, шляхом подання відповідного письмового звернення.
Учасникам закритого пленарного засідання забороняється використовувати засоби фото-, відеофіксації, засоби зв'язку, звукозапису та обробки інформації.
 
Підготовка протоколу закритого пленарного засідання ради здійснюється виконавчим апаратом ради в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваних на засіданні питань.

Порядок та обсяг інформації, що підлягає опублікуванню за підсумками закритого засідання, визначається у кожному конкретному випадку рішенням ради.
5. Гласність роботи ради, ії президії, постійних комісій забезпечується шляхом опублікування інформації про ії діяльність у районній газеті "Вісті Балаклійщини", розміщенні інформації на офіційному веб-сайті Балаклійської районної ради в мережі Інтернет, а також надання на вимогу запитувачів у порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", можливості робити виписки з документів, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які інші носії інформації тощо".
6. Виконавчий апарат ради сприяє представникам засобів масової інформації у здійсненні ними професійної діяльності, попередньо повідомляє їх про час проведення засідань.
7. Кіно-, відео зйомка, аудіо запис пленарних засідань може здійснюватись лише за рішенням районної ради, прийнятим більшістю від загального складу ради.
Кіно-, відео зйомка, аудіо запис засідань постійних комісій або президії може здійснюватись лише за рішенням відповідно постійної комісії або президії.
8. Відкритість та гласність роботи ради забезпечується шляхом завчасного оприлюднення проектів рішень ради з метою їх громадського обговорення та внесення пропозицій у порядку, передбаченому чинним законодавством.
9. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, визначених чинним законодавством та цим Регламентом. Результати поіменного голосування оприлюднюються на офіційному веб-сайті районної ради.

Стаття 1.4.
Порядок розгляду запитів на інформацію

1. Запит на інформацію - це здійснення права громадян на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні районної ради. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним, може подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (телефоном, факсом, поштою, електронною поштою) як державною, так і регіональною (російською) мовою. Відповідь надається запитувачу відповідно державною або регіональною (російською) мовою.
2. Відповідь на запит на інформацію має бути надана не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання запиту. У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжений до 20 робочих днів, з обґрунтуванням такого продовження. У цьому разі особа, що подала запит, має бути повідомлена в письмовій формі про продовження розгляду запиту не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
3. Надання інформації за запитами здійснює виконавчий апарат районної ради.


РОЗДІЛ 2.
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ


Стаття 2.1.
Перша сесія районної ради нового скликання

1. Першу сесію новообраної районної ради скликає відповідна територіальна виборча комісія не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до закону. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів. Це питання не включається до порядку денного першої сесії, інформація голови районної територіальної виборчої комісії береться депутатами до відома без голосування та заноситься до протоколу сесії.
2. З моменту визнання повноважень депутатів нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п’яти осіб – представників партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради.
3. Після обрання голови районної ради ведення першої сесії продовжує новообраний голова районної ради.
4. Голова районної ради має право внести пропозиції про включення до порядку денного першої сесії районної ради будь-яких питань, зокрема: про обрання заступника голови районної ради, про утворення постійних комісій районної ради, про обрання постійних комісій в складі голови та членів комісії, про утворення президії районної ради, про затвердження структури, чисельності виконавчого апарату районної ради, витрат на утримання ради та її виконавчого апарату, про умови оплати праці голови районної ради, заступника голови районної ради, працівників виконавчого апарату районної ради та інші питання.
Стаття 2.2.
Скликання і підготовка сесії

1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія ради складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради. Сесії районної ради скликаються головою ради, а в разі його відсутності заступником голови районної ради, в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Сесія повинна бути також скликана за пропозицією не менш однієї третини депутатів від загального складу районної ради або голови районної державної адміністрації.
Пленарні засідання ради може бути подовжено головуючим на пленарному засіданні ради понад визначений робочий час, але не більше ніж на 30 хвилин.
За рішенням ради під час проведення пленарного засідання можуть бути проведені  окремі або спільні засідання постійних комісій, а також оголошені додаткові перерви в роботі сесії з визначенням у кожному випадку їх тривалості.
2. Оголошення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до її проведення, а у виняткових випадках - не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради. Таке рішення у встановлені терміни оприлюднюється в районній газеті "Вісті Балаклійщини" або на офіційному сайті Балаклійської районної ради в мережі Інтернет. Крім того, виконавчий апарат забезпечує повідомлення в телефонному режимі кожного депутата про скликання сесії не пізніш, як напередодні її відкриття.
У разі, якщо посадові особи, зазначені у пункті 1 цієї статті, у двотижневий строк не скликають сесію ради, то сесія може бути скликана депутатами ради, які становлять не менш однієї третини загального складу ради або постійною комісією ради.

У разі немотивованої відмови голови ради або неможливості ним скликати сесію ради, сесія ради скликається заступником голови ради. У цих випадках сесія ради скликається:
1) якщо голова ради без поважних причин не скликав сесію ради у двотижневий строк, після настання умов, передбачених пунктом 2 цієї статті;
2) якщо сесія ради не скликається головою ради у строки, передбачені пунктом 1 цієї статті.
3. Виконавчий апарат ради забезпечує оприлюднення проектів рішень ради, що потребують обговорення, у встановленому законодавством порядку, а також ознайомлення депутатів ради з проектами рішень районної ради.
На прохання депутата ради та за технічної можливості документи направляються йому електронною поштою.
4. Сесія районної ради проводиться гласно, для чого за дорученням голови районної ради виконавчий апарат районної ради складає список запрошених, який узгоджується президією районної ради. В разі необхідності президія районної ради вносить зміни та доповнення до списку запрошених.
5. Участь в роботі сесії осіб, які не внесені до списку запрошених, дозволяється лише за рішенням ради в кожному конкретному випадку. В цьому разі голова районної ради до відкриття сесії ставить на голосування питання про присутність на сесії осіб, не внесених до списку запрошених. Таке рішення приймається щодо кожної особи окремо без обговорення.


Стаття 2.3.
Скликання і підготовка позачергових сесій

1. Позачергові сесії (не передбачені планом роботи ради) скликаються головою районної ради, за пропозицією не менш як третини депутатів від загального складу ради, постійної комісії, президії або голови районної державної адміністрації.
2. Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії, підписані ініціаторами, подаються голові районної ради із зазначенням часу скликання, питань, які передбачається внести на її розгляд, і з наданням проектів рішень та документів, розгляд яких пропонується. В разі невиконання цих вимог голова районної ради має право не скликати позачергову сесію, про що повідомляє ініціаторів.
3. Рішення про позачергову сесію повідомляється не пізніше як за день до її відкриття шляхом оприлюднення в районній газеті "Вісті Балаклійщини", або на офіційному сайті Балаклійської районної ради в мережі Інтернет, або по районному радіо.
4. Виконавчий апарат ради при реєстрації депутатів забезпечує вручення проектів рішень та інших матеріалів, необхідних для проведення сесії ради.


Стаття 2.4.
Правомочність сесії

1. Сесія районної ради є правомочною, якщо в її засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу районної ради.
2. Перед кожним засіданням районної ради проводиться поіменна реєстрація депутатів ради, присутніх на пленарному засіданні. Реєстр передається головуючому на пленарному засіданні, який оголошує кількість зареєстрованих депутатів.
3. Перед проведенням голосування з проектів рішень голова районної ради на вимогу, заявлену депутатською групою або фракцією та підтриманою більшістю депутатів, присутніх на засіданні, може проводити перевірку кількості депутатів, присутніх на засіданні. Якщо голосування не може проводитись у зв’язку з відсутністю на засіданні достатньої кількості депутатів, голова відкладає або закриває засідання. Вимога депутатської групи або фракції про проведення перевірки кількості депутатів, присутніх на засіданні, подається головуючому в письмовій формі за підписом керівника депутатської групи або особи, уповноваженої представляти депутатську групу. Ця вимога може бути також заявлена і в усній формі, в цьому разі вона підлягає занесенню до протоколу.
Перевірка кількості присутніх на сесії депутатів проводиться секретарем сесії шляхом поіменної переклички, результати якої заносяться до протоколу.


Стаття 2.5.
Ведення пленарних засідань ради

1. Засідання районної ради, ії постійних комісій і президії ведуться державною мовою. Запрошені, доповідачі, депутати районної ради можуть виступати, доповідати, ставити запитання, подавати депутатські заяви і запити як державною, так і регіональною (російською) мовою.
2. Засідання ради відкриває, веде і закриває голова районної ради, а у разі немотивованої відмови або неможливості ним скликати сесію - заступник, крім випадків, передбачених законодавством.
3. Діловодство пленарних засідань ради ведеться українською мовою.
4. Головуючий на пленарному засіданні ради:
- відкриває, закриває та неупереджено веде пленарні засідання ради, оголошує перерви в пленарних засіданнях ради, повідомляє про осіб, які запрошені для участі у її роботі;
- виносить на обговорення проекти рішень ради, оголошує їх повну назву, редакцію та їх ініціаторів (розробників); інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;
- організовує розгляд питань;
- повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;
- надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;
- створює рівні можливості депутатам ради для участі в обговоренні питань;
- ставить питання на голосування, оголошує його результати;
- забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на пленарному засіданні ради;
- вносить пропозиції з процедурних питань щодо ходу пленарного засідання ради (якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, пропозиції головуючого ставляться на голосування першими);
- вживає заходів щодо дотримання порядку на пленарному засіданні ради;
- має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні ради;
- до початку розгляду питань порядку робить повідомлення депутатам ради (у окремих випадках такі повідомлення головуючий може робити і в ході пленарного засідання ради, як правило, не перериваючи виступу промовця або процедуру голосування;
- здійснює інші повноваження в межах цього Регламенту.
Під час засідання районної ради головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок щодо виступаючих і їхніх виступів, крім випадків, передбачених Регламентом.
5. Тривалість роботи сесії і перерви в її роботі визначаються Регламентом роботи сесії, який затверджується районною радою після затвердження порядку денного, але до початку розгляду питань порядку денного, виходячи з затвердженого порядку денного, кількості включених до нього питань і часу, необхідного для всебічного обговорення і вирішення поставлених питань.


Стаття 2.6.
Секретар сесії

1. За пропозицією голови районної ради на кожному пленарному засіданні більшістю голосів депутатів ради, зареєстрованих на пленарному засіданні, відкритим голосуванням з числа депутатів ради, обирається секретар пленарного засідання ради.
2. Секретар пленарного засідання ради надає допомогу головуючому у проведенні сесії, веде реєстрацію листів, скарг, заяв, що надійшли, забезпечує передачу цих документів головуючому, який оголошує на пленарному засіданні ради звернення депутатів ради, подані у письмовій формі.


Стаття 2.7.
Підготовка питань на розгляд сесії. Порядок денний сесії

1. Проект порядку денного сесії готується виконавчим апаратом районної ради за пропозиціями депутатів, депутатських груп та фракцій, постійних комісій, голови районної державної адміністрації. Питання на розгляд районної ради можуть також вноситися її головою. Пропозиції, як правило, вносяться не пізніше як за 20 днів до відкриття сесії.
2. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії районної ради або до затвердженого порядку денного сесії районної ради, подається у формі проекту рішення із супровідним листом, пояснювальною запискою та листом погодження (якщо ініціатором проекту рішення є районна державна адміністрація). У разі внесення на розгляд районної ради проектів рішень районних програм, надається проект відповідної програми. Проекти рішень разом з додатками подаються до районної ради в друкованому та електронному вигляді.
Проекти рішень, які готуються виконавчим апаратом районної ради, візуються їхніми виконавцями. До кожного проекту рішення складається лист-погодження, який візується виконавцем проекту рішення, заступником голови районної ради, керуючою справами виконавчого апарату районної ради, радником голови районної ради з юридичних питань.
3. Проекти рішень районної ради передаються до виконавчого апарату районної ради для розгляду та встановлення відповідності їх чинному законодавству. У разі відповідності проекту рішення чинному законодавству, він візується керуючою справами виконавчого апарату районної ради та радником голови районної ради з юридичних питань, а у випадку його невідповідності чинному законодавству - проект рішення повертається розробнику на доопрацювання із зазначенням причин повернення. Після цього проект рішення разом з іншими матеріалами передається відповідній профільній комісії для подальшої роботи.
4. Пропозиції щодо проекту порядку денного розглядаються на засіданні президії районної ради. Після узгодження президією проекту порядку денного голова районної ради видає розпорядження про скликання сесії (чергової чи позачергової) та про включення питань до проекту порядку денного сесії.
5. Президія може рекомендувати районній раді розглянути питання проекту порядку денного сесії без вивчення та попереднього розгляду на засіданнях постійних комісій. При цьому голова районної ради перед відкриттям сесії зобов’язаний поставити на голосування можливі варіанти таких питань, які передбачають три варіанти:
1) Розійтися по комісіям і провести засідання постійних комісій, - при згоді потім - повернутись в зал і провести сесію
2) Провести спільне засідання усіх комісій в залі для сесії і при згоді потім - відкрити сесію
3) Провести сесію без попереднього засідання постійних комісій, а якщо виникнуть питання, які необхідно буде розглянути на комісіях з обговоренням - зробити перерву, розійтися по комісіям, а потім при згоді повернутися в зал для сесії і продовжити сесію (тобто - якщо буде в цьому необхідність).
Кожна з цих пропозицій виноситься головуючим на голосування окремо.
6. Після реєстрації пропозиції разом з іншими матеріалами передаються у постійні комісії районної ради відповідно до їх функціональної спрямованості.
7. Постійна комісія розглядає пропозицію та проект рішення на засіданні. Комісія має право підготувати свій проект рішення із запропонованого питання, у якому може викласти альтернативні варіанти спірних положень. В цьому випадку на розгляд сесії виноситься проект рішення, підготовлений постійною комісією.
У випадку невідповідності запропонованого проекту вимогам чинного законодавства або у разі винесення на розгляд сесії ради проекту регуляторного акту без аналізу регуляторного впливу він повертається автору із зазначенням мотивів повернення.
8. Проекти, які передбачають нові видатки з районного бюджету, подаються, крім профільної комісії, також на розгляд комісії з питань планування, бюджету і фінансів.
9. Проекти рішень, які стосуються окремих селищ, сіл району можуть надсилатися для одержання висновків також відповідним місцевим радам. Їхні зауваження і пропозиції враховуються при підготовці таких проектів.
10. До обговорення проектів рішень, які стосуються питань, віднесених до відання підрозділів виконавчого апарату районної ради, залучаються їхні керівники або спеціалісти, зауваження і пропозиції яких враховуються при підготовці питання на розгляд сесії.
11. З метою забезпечення громадського обговорення та внесення можливих пропозицій, проекти рішень ради, що потребують обговорення, оприлюднюються на офіційному веб-сайті районної ради.
12. Термінові питання, необхідність розгляду яких виникла до відкриття або в ході сесії, можуть вноситись у порядок денний у ході сесії за рішенням районної ради. Питання про включення до порядку денного питань в ході сесії виноситься на голосування головуючим. Такі питання включаються до основного блоку питань порядку денного сесії. У зв’язку з тим, що такі питання не розглядались на засіданнях постійних комісій (або постійної комісії), головуючий зобов’язаний поставити на голосування можливі варіанти розгляду питань, необхідність розгляду яких виникла до відкриття або в ході сесії, які передбачають:
1) Розійтися по комісіям і провести засідання постійних комісій, - при згоді потім - повернутись в зал і продовжити сесію
2) Провести спільне засідання усіх постійних комісій в залі для сесії і при згоді потім - продовжити сесію
3) Продовжити сесію без попереднього засідання комісій, а якщо виникнуть питання, які необхідно буде розглянути на комісіях з обговоренням - зробити перерву, розійтися по комісіям, а потім при згоді повернутися в зал для сесії і продовжити сесію (тобто - якщо буде в цьому необхідність).
Кожна з цих пропозицій виноситься головуючим на голосування окремо.
13. Проект порядку денного сесії ради обговорюється і затверджується в цілому радою більшістю голосів депутатів ради від загального її складу.

Якщо за підсумками голосування ради питання до порядку денного сесії ради не включено, воно вважається відхиленим.

Рада може прийняти більшістю голосів депутатів від загального складу ради мотивоване рішення про відкладення розгляду питання із затвердженого порядку денного сесії ради на наступну сесію ради. Таке рішення може прийматися не більше двох разів щодо одного і того ж питання порядку денного.
14. У порядок денний кожної сесії включається розділ „Різне”, який передбачає собою питання, які можуть надійти в ході роботи сесії, зокрема про виступи, заяви і запитання депутатів, визнання звернень депутатів депутатськими запитами, заслуховування повідомлень про діяльність депутатських груп; відповіді посадових осіб на звернення, запити і запитання депутатів, інформації депутатів та посадових осіб та інші. З цих питань приймаються відповідні рішення (якщо це стосується депутатських запитів або звернень районної ради) або інформації беруться до відома без голосування (якщо це стосується інших питань).
Дебати з цих питань не відкриваються.
15. У виняткових випадках, після видання розпорядження голови районної ради про скликання сесії, додатковому включенню до порядку денного підлягають питання:
- про затвердження або внесення змін до районного бюджету;
- кадрові питання;
- питання, що потребують негайного розгляду.
Зазначені питання можуть бути внесені на розгляд ради на вимогу однієї з постійних комісій, депутатських фракцій (груп), голови районної ради або голови районної державної адміністрації.
Проекти рішень з цих питань підлягають обов'язковому розміщенню на офіційному сайті ради.


Стаття 2.8.
Порядок підготовки проектів регуляторних актів, що виносяться на розгляд сесії

1. Підготовка проектів регуляторних актів здійснюється на підставі плану діяльності з підготовки цих проектів, який затверджується радою не пізніше 15 грудня поточного року та оприлюднюється відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі по тексту статті - Закон).
2. Розробник (виконавець) регуляторного акта готує аналіз регуляторного впливу відповідно до методики підготовки аналізу регуляторного впливу, затвердженої Кабінетом Міністрів України.
3. Проект регуляторного акта та відповідний аналіз регуляторного впливу після повідомлення про оприлюднення цього проекту опубліковується в газеті "Вісті Балаклійщини".
4. Розробник (виконавець) регуляторного акта враховує або мотивовано відхиляє зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, одержані у встановлені ним строки, відповідно до Закону.
5. Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюється базове, повторне та періодичне обстеження його результативності. До прийняття регуляторного акта районною державною адміністрацією здійснюється базове відстеження. Звіт про відстеження результативності регуляторного акта оприлюднюється у п’ятиденний строк з дня підписання цього звіту.
6. Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку регіону, промислової політики та комунальної власності забезпечує підготовку висновку на відповідність проекту регуляторного акту вимогам статей 4 та 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", а у передбачених законом випадках - експертного висновку щодо регуляторного впливу.
7. Голова постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку регіону, промислової політики та комунальної власності (або його заступник) при представленні проекту регуляторного акту доповідає на пленарному засіданні висновки на його відповідність вимогам закону, що готуються на підставі аналізу регуляторного впливу.


Стаття 2.9.
Порядок розгляду питань на сесії

1. Час, який надається для доповіді з питання порядку денного сесії, не може бути більше 30 хвилин, співдоповіді - 20 хвилин і заключного слова - 10 хвилин. Виступаючим у дебатах надається час тривалістю не більше 5 хвилин. Для повторних виступів у дебатах, виступів з порядку ведення, з мотивів голосування, а також для внесення пропозицій, пояснень, зауважень, запитань, повідомлень і довідок, внесення поправок, надається до 2 хвилин, для заяв, внесення запитів - до 3 хвилин. Регламент роботи та тривалість кожної сесії визначається до початку розгляду питань порядку денного.
2. Для надання слова на більш тривалий час, ніж встановлено пунктом 1 цієї статті, рада приймає процедурне рішення без дебатів. У разі необхідності головуючий на засіданні ради за проханням окремого виступаючого за згодою більшості присутніх депутатів може продовжити час для виступу.
3. Запис для виступів у дебатах проводиться під час розгляду питання через секретаря сесії письмово. Депутати виступають в порядку черговості подання заяви.
Головуючий на засіданні може надати слово для виступу і у випадку усного звернення депутата.
На засіданні ради ніхто не може виступати без дозволу головуючого на засіданні. Головуючий на засіданні надає слово депутатам з дотриманням черговості, встановленої для виступаючих на підставі їхніх заяв.
У разі відсутності депутата на момент надання йому слова вважається, що він відмовився від виступу.
4. З одного питання депутат може виступити не більше 2 разів.
Слово для довідки, відповіді на запитання або дачі пояснень може бути надано, а щодо порядку ведення засідання ради і з мотивів голосування повинно бути надано головуючим на засіданні позачергово, але не перериваючи виступаючого.
5. Перед розглядом питання рада може визначити загальний час для обговорення або час для запитань і відповідей, після закінчення якого головуючий на засіданні припиняє надання слова. Пропозиції щодо цього можуть надавати головуючий на сесії або депутати.
Якщо з витоком часу, відведеного для дебатів, більше 1/3 депутатів від загального складу ради наполягає на наданні слова депутатам, головуючий зобов’язаний надати слово не більше як трьом депутатам.
Рішення про дострокове припинення дебатів приймається більшістю від присутніх на засіданні депутатів.
Тексти виступів депутатів, які записалися для виступу, але не змогли їх проголосити у зв’язку з припиненням дебатів, за проханням депутатів повинні бути включені до протоколу сесії, якщо були подані секретареві сесії відразу після закінчення засідання.
6. Запитання до доповідача або співдоповідача депутати ставлять у письмовій або усній формі, відповіді на них даються одразу після доповіді або співдоповіді; спочатку на письмові запитання, а потім - на усні. Депутат має право при розгляді кожного питання ставити в усній та письмовій формі не більше двох запитань.
7. Перед кожним виступом депутат зобов’язаний називати своє прізвище та назву місцевої організації партії, від якого його обрано (якщо депутат не входить до складу фракції), або назву фракції, до складу якої входить депутат.
Виступаючий на сесії не повинен вживати у своїй промові грубих і некоректних висловів або закликати до незаконних дій. У разі таких висловів і закликів головуючий повинен зробити попередження про їхню неприпустимість. Після другого попередження виступаючий позбавляється слова. При цьому може бути вимкнено мікрофон. У цьому випадку питання про поведінку депутата за рішенням ради може бути передано до комісії з питань депутатської діяльності, етики та місцевого самоврядування. Цим особам слово для повторного виступу з обговорюваного питання не надається.
Якщо виступаючий повторює те, що вже виголошували інші виступаючі під час обговорення питання, або у випадку, якщо він відхиляється від теми, головуючий на засіданні може звернутися до нього з проханням відповідно скоротити, закінчити або дотримуватись обговорюваного питання.


Стаття 2.10.
Порядок прийняття рішень

1. Після закінчення часу для обговорення питання головуючий на пленарному засіданні ради оголошує про перехід до голосування.
Голосування здійснюється депутатами ради особисто в залі засідань Ради або у відведеному для таємного голосування місці.
У випадку виникнення у депутата конфлікту інтересів з питання, яке виноситься на голосування, депутат ради зобов’язаний повідомити присутнім на засіданні про це та утриматись від голосування. Факт утримання депутата від обговорення та голосування з питання порядку денного в обов’язковому порядку вноситься до протоколу пленарного засідання ради.
Після закінчення голосування головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує його повні результати і прийняте рішення.

У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

2. Рішення ради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні після обговорення. Прийняття рішення без обговорення питання на пленарному засіданні ради допускається лише у випадках, передбачених Регламентом, або якщо жоден з депутатів ради не заперечує на пленарному засіданні ради проти прийняття рішення без обговорення.

Рішення ради (крім рішень з процедурних питань) вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість депутатів від загального складу ради. Питання, для прийняття яких необхідна інша кількість голосів, визначаються законодавством та цим Регламентом.

Пропозиція або проект рішення, які не отримали необхідної кількості голосів на підтримку, вважаються відхиленими, про що фіксується у протоколі пленарного засідання Ради.

3. Рішення ради з процедурних питань приймаються відкрито, бiльшiстю голосiв від загальної кiлькостi присутнiх депутатів.

Перелiк питань, які вiднесенi до категорiї процедурних на пленарному засіданні ради:
    обрання секретаря сесії та лічильної комісії;
    включення питань до порядку денного сесії;
    формування послiдовностi (черговостi) розгляду питань порядку денного;
    встановлення регламенту для розгляду питань порядку денного сесії, виступів;
    надання згоди на те, щоб на сесiї були присутнi представники вiдповiдних органiв чи органiзацiй;
    прийняття рішення про участь в роботі сесії осіб, не внесених до списку запрошених;
    прийняття рішення про проведення закритого засідання, таємного голосування;
    припинення дебатів;
    проведення переголосування;
    про перенесення дати чи часу засідання;
    про оголошення перерви в засіданні;
    про проведення перереєстрації;
    про перерахунок голосів;
    про позбавлення права слова на засіданні;
    про видалення з залу сторонніх осіб, що заважають роботі;
    інші питання процедурного характеру.

Голосування з процедурних питань здійснюється системою автоматичного підрахунку голосів «Надія». Результати голосування з процедурних питань заносяться до протоколу.
4. Для прийняття рішень, з’ясування волевиявлення депутатів ради на пленарних засіданнях сесій ради проводиться відкрите поіменне голосування, окрім випадків, за яких рішення приймаються таємним голосуванням. Відкрите поіменне голосування здійснюється системою автоматичного підрахунку голосів «Надія» у режимі фіксації волевиявлення депутатів.
5. У випадку проведення пленарного засідання у місці голосування, де електронна система відсутня або не працює, підрахунок голосів здійснюється депутатами ради шляхом підняття руки "за", "проти" чи "утримався" щодо прийняття відповідного рішення. При цьому підраховуються лише голоси "проти" та "утримались"; щодо інших депутатів - вважається що вони проголосували "за". Результати голосування заносяться до протоколу пленарного засідання.
6. Результати відкритого поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". Усі результати поіменних голосувань розміщуються на офіційному веб-сайті ради в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу пленарного засідання сесії ради.
7. Результати голосування оприлюднюються на моніторах, розташованих у залі засідань ради та перед головуючим.
8. Для забезпечення роботи системи автоматичного підрахунку голосів  "Надія" у режимі голосування, зазначеного у пункті 1 цієї статті, кожному депутату ради видається іменна картка для голосування з його прізвищем. Іменні картки для голосування зберігаються у виконавчому апараті районної ради.
9. Таємне голосування проводиться за рішенням ради, яке приймається простою бiльшiстю голосiв від числа присутнiх депутатів.
Таємне голосування обов`язково проводиться :
1) у випадку, передбачених пунктами 1, 29, 31 статті 43, статтями 55, 56 та пунктом 2 статті 72 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", а саме:
- обрання голови ради, заступника голови ради, звiльнення їх з посад;
- прийняття рiшення про недовiру головi районної державної адмiнiстрацiї;
- внесення до Кабінету Мiнiстрiв України пропозицiй щодо голови районної державної адмiнiстрацiї.
2) в інших випадках, передбачених законодавством.
10. Таємне голосування відбувається із застосуванням бюлетенів для таємного голосування. Бюлетені для таємного голосування виготовляє апарат ради за дорученням голови ради або іншої особи, яка скликала пленарне засідання ради.

До бюлетеня для таємного голосування з питань про обрання на посаду голови районної ради, заступника районної ради включаються всі депутати ради, які дали згоду балотуватися і кандидатури яких було висунуто у встановленому законами порядку. Самовідвід кандидатів приймається радою без голосування за усною заявою депутата, зафіксованою у протоколі.

Кандидат може відкликати свою згоду балотуватися перед проведенням повторного голосування.

Для протоколювання процедури таємного голосування та підрахунку голосів під час таємного голосування обирається Лічильна комісія. Порядок обрання Лічильної комісії визначений ст. 4.4 Регламенту.

Протоколи Лічильної комісії про затвердження форми бюлетеня та результати таємного голосування за допомогою бюлетенів беруться радою до відома та зберігаються разом із протоколом пленарного засідання ради.

Таємне голосування має здійснюватися депутатом ради особисто, без стороннього втручання. Контроль з боку сторонніх осіб за волевиявленням депутата забороняється.

11. Організація та контроль за виготовленням бюлетенів для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів ради, покладається на Лічильну комісію за встановленою нею формою. Бюлетені для таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом виготовлення, кольором, розміром, змістом. У бюлетені для таємного голосування зазначається також мета виборів – обрання, призначення чи затвердження – та партійна належність кандидатів.

Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, ті, в яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду, а також ті, в яких неможливо з'ясувати волевиявлення депутата ради. Бюлетені, до яких додатково вписані прізвища, при підрахунку голосів вважаються недійсними. Якщо у скриньках для таємного голосування виявиться більше бюлетенів встановленого зразка, ніж їх видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування вважаються недійсними і проводиться переголосування.

Проти кожного питання, винесеного на таємне голосування, має бути розміщений графічний знак (трикутник, квадрат, коло тощо), за допомогою відмітки у якому депутат може чітко висловити своє волевиявлення. Якщо питання передбачає кілька варіантів відповідей («так», «ні», «утримався»), проти такого питання у бюлетені має бути розміщено кілька графічних символів із позначенням варіанту відповіді. Варіанти відповіді та графічні символи мають бути розміщені таким чином, аби унеможливити їх неоднозначне розуміння та уникнути плутанини щодо того, яку відповідь надає депутат, роблячи позначку рядом (навколо) відповідного символу (варіанту відповіді).

Організація виготовлення бюлетенів для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів ради, покладається на апарат ради. Доручення про виготовлення бюлетенів для таємного голосування дає голова ради або інша особа, на вимогу якої скликане пленарне засідання ради. У випадку проведення першого засідання ради нового скликання бюлетені для голосування виготовляються апаратом ради за дорученням голови Лічильної комісії одразу після обрання комісії для чого у пленарному засіданні оголошується перерва.
Виготовлені до початку пленарного засідання бюлетені для таємного голосування передаються представником апарату Ради голові Лічильної комісії одразу після її обрання. Лічильна комісія перевіряє, чи відповідають бюлетені для таємного голосування встановленій формі та чи виготовлені вони у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів ради.

Якщо виготовлені до початку пленарного засідання бюлетені не відповідають вимогам, передбаченим чинним законодавством чи цим Регламентом, у засіданні Ради оголошується перерва для виготовлення нових бюлетенів для таємного голосування за формою, встановленою Лічильною комісією. Нові бюлетені виготовляються апаратом ради під контролем уповноваженого представника (представників) Лічильної комісії.

Недійсними вважаються бюлетені:
- невстановленого зразка;
- в яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду;
- у яких голосуючим не зроблено жодної позначки;
- в яких неможливо з'ясувати волевиявлення депутата ради;
- до яких додатково вписані прізвища, не погоджені на пленарному засіданні.

Якщо у скриньках для таємного голосування виявиться більше бюлетенів встановленого зразка, ніж їх видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування  вважаються недійсними і проводиться переголосування.      

12. Час, місце і порядок проведення таємного голосування визначаються Лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів ради. Лічильна комісія перед початком  голосування перевіряє наявність кабін для таємного голосування, опечатує скриньки для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування.

Бюлетені видаються безпосередньо біля кабін для таємного голосування згідно Реєстру про одержання бюлетеня для таємного голосування.

Кожному депутату Ради після пред'явлення ним посвідчення та проставлення особистого підпису в Реєстрі про одержання бюлетеня для таємного голосування Лічильна комісія видає один бюлетень для таємного голосування.

Голосування проводиться у кабіні для таємного голосування і здійснюється проставленням у бюлетені позначки напроти прізвища кандидата, за якого депутат ради голосує (проставлення позначки навпроти відповіді «так», «ні» або «утримався» - якщо питання передбачає кілька варіантів відповіді). Заповнений бюлетень опускається в прозору скриньку, яка повинна знаходитися біля кабіни для таємного голосування.

13. Підрахунок результатів таємного голосування здійснюється Лічильною комісією відкрито.

Результати таємного голосування Лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі її члени. У разі незгоди будь-кого з членів Лічильної комісії з даними протоколу, він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні ради.
Про результати таємного голосування голова Лічильної комісії або визначений комісією доповідач доповідає на пленарному засіданні ради, відповідає на запитання депутатів ради.

У разі виявлення Лічильною комісією порушення порядку голосування, результати голосування оголошуються Лічильною комісією недійсними.

Про порушення Лічильна комісія доповідає Раді, яка приймає процедурне рішення щодо розслідування факту порушення і наслідків голосування (рішення про переголосування чи проведення нових виборів).

Якщо при визначенні результатів голосування порушено порядок визначення результатів голосування, за процедурним рішенням ради проводиться повторне голосування.

Стаття 2.11.
Протокол сесії

Пленарні засідання сесій районної ради протоколюються. Ведення та оформлення протоколу здійснює виконавчий апарат районної ради.
У протоколі фіксуються хід і результати проведення пленарного засідання сесії ради, зокрема відомості про дату, час і місце проведення пленарного засідання сесії ради; кількість депутатів ради, зареєстрованих на пленарному засіданні сесії ради; питання порядку денного пленарного засідання сесії ради та ті з них, які винесені на голосування; прізвище ім’я по батькові головуючого на пленарному засіданні сесії ради і виступаючих.
Протоколи пленарних засідань сесій та прийняті радою рішення підписуються особисто головою районної ради, а у разі його відсутності - заступником голови районної ради.
Протоколи пленарних засідань сесії районної ради є відкритими, оприлюднюються на офіційному веб-сайті районної ради і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". 

Стаття 2.12.
Дисципліна та етика пленарних засідань

1. На засіданні ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких дій, використовувати у своїх виступах недостовірні або неперевірені відомості та допускати прояви некоректної поведінки. Головуючий на засіданні має право попередити оратора про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення - позбавити його права виступу на даному засіданні.
2. Якщо депутат виступає без дозволу головуючого на засіданні, головуючий позбавляє його слова. Такий виступ не заноситься до протоколу.
3. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова, не заноситься до протоколу.
4. Якщо депутат вважає, що промовець або головуючий на засіданні невірно тлумачить його слова або дії, він може у письмовій формі звернутись до головуючого на засіданні з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. У цьому випадку депутату надається слово відразу або в кінці обговорення, але до голосування.
5. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання ради, головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку.
6. У разі грубого порушення дисципліни або перешкоди у проведенні засідання головуючий на засіданні може оголосити перерву або закрити засідання.
РОЗДІЛ 3.
ДЕПУТАТИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ РАДИ


Стаття 3.1.
Депутати

1. Порядок діяльності депутата ради,  його права, обов'язки та  повноваження регламентуються Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про статус депутатів місцевих рад", "Про службу в органах місцевого самоврядування", «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законами України та цим Регламентом.

Повноваження депутата районної ради починаються з моменту офіційного оголошення підсумків виборів відповідною територіальною виборчою комісією в день відкриття першої сесії районної  ради і закінчуються в день відкриття першої сесії цієї ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата районної ради.

Депутат ради є повноважним і рівноправним членом ради як представницького органу місцевого самоврядування.

Депутат ради має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення.

2. Діяльність депутата в раді включає:
- участь у пленарних засіданнях ради;
- участь у засіданнях постійних комісій, тимчасових контрольних комісій ради, їх підкомісій та робочих груп, до яких він обраний, з правом вирішального голосу, а у засіданні будь-яких інших комісій – з правом дорадчого голосу;
- участь у засіданнях президії ради з правом дорадчого голосу, якщо він не є членом президії ради;
- виконання доручень ради та її органів;
- роботу над проектами рішень, документами ради та виконання інших депутатських повноважень у складі депутатських фракцій та груп чи індивідуально;
- роботу з населенням району.
3. Депутат ради зобов’язаний зареєструватися і бути присутнім на пленарних засіданнях ради та засіданні її органів, до яких його обрано. Відсутність депутата на засіданнях ради і її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин. У разі неможливості брати участь у роботі ради у зазначених випадках депутат повинен письмово або усно, із зазначенням причин, завчасно повідомити про це голову районної ради, а про неможливість взяти участь у засіданні постійної комісії - також голову цієї комісії у тому ж порядку.
У разі невиконання депутатом цієї вимоги він, за рішенням комісії з питань депутатської діяльності, етики, місцевого самоврядування ради, дає комісії письмові пояснення з цього приводу.
4. У разі пропуску депутатом районної ради протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень районної ради та її органів, районна рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.
5. Якщо депутат допускає образливі або лайливі висловлювання щодо інших депутатів або вчиняє дії, не сумісні з правилами депутатської етики, за висновком комісії з питань депутатської діяльності, етики, місцевого самоврядування до нього радою можуть бути застосовані такі заходи впливу: попередження, догана, сувора догана з наступним повідомленням про це у районній газеті "Вісті Балаклійщини".

Стаття 3.2.
Депутатські групи

1. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради за рішенням зборів депутатів, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як з п’яти депутатів. Депутати, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.
Депутат має право входити до складу лише однієї депутатської групи.
2. Депутатська група реєструється районною радою. Для реєстрації депутатської групи голові районної ради подається письмове подання особи, яка очолює депутатську групу, до подання додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про формування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.
3. В разі внесення змін до складу депутатської групи голові районної ради подається письмове повідомлення, підписане особою, яка очолює групу, із зазначенням змін, які відбулись в складі депутатської групи. Про такі зміни голова районної ради доводить до відома депутатів на найближчому пленарному засіданні ради.
4. Представник депутатської групи має право на гарантований виступ на пленарному засіданні з кожного питання порядку денного сесії.
5. Діяльність депутатської групи припиняється:
5.1. у разі вибуття окремих депутатів, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж п’ять депутатів;
5.2. у разі прийняття депутатами, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;
5.3. після закінчення строку, на який депутати об’єдналися в депутатську групу, або строку повноважень ради.
6. У разі припинення діяльності депутатської групи на підставах, передбачених підпунктами 5.1. та 5.2. пункту 5 цієї статті, голова районної ради видає відповідне розпорядження, яке доводиться до відома ради на найближчому пленарному засіданні.
7. Районна рада має право заслухати на сесії повідомлення про діяльність депутатської групи. Пропозицію щодо заслуховування повідомлення про діяльність депутатської групи має право вносити голова ради, постійні комісії та не менш як 1/3 депутатів від загального складу ради. Постійні комісії та депутати (не менш як 1/3 депутатів від загального складу ради) надають свої пропозиції щодо заслуховування повідомлення про діяльність депутатської групи голові районної ради. Про намір заслухати повідомлення про діяльність депутатської групи голова районної ради усно або письмово повідомляє особу, яка очолює депутатську групу, або представника депутатської групи, зазначеного в повідомленні про сформування депутатської групи, не пізніш як за два дні до сесії, на якій планується заслухати повідомлення про діяльність депутатської групи.
Питання про внесення до розділу "Різне" порядку денного питання про заслуховування повідомлення про діяльність депутатської групи виноситься на голосування головою районної ради та вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.
Повідомлення про діяльність депутатської групи береться депутатами до відома без голосування.
Депутатська група може прийняти рішення про уповноваження свого представника до складу президії районної ради. Про таке рішення письмово повідомляється голова районної ради. Питання про включення до складу президії уповноваженого представника депутатської групи розглядається на найближчому пленарному засіданні.
8. Матеріали засідань та інші матеріали депутатських груп зберігаються виконавчим апаратом в приміщенні районної ради.
Особи, які уповноважені представляти групу, зобов’язані своєчасно надавати протоколи, матеріали засідань та інші документи групи виконавчому апарату районної ради.
9. Голова районної ради надає допомогу депутатським групам у здійсненні ними своїх функцій у районній раді.

Стаття 3.3.
Депутатські фракції

1. Депутатська фракція формується на партійній основі за рішенням зборів депутатів, які виявили бажання увійти до її складу. Депутати, які входять до складу депутатської фракції, обирають особу, яка очолює депутатську фракцію.
Депутат має право входити до складу лише однієї фракції.
2. Для реєстрації депутатської фракції голові районної ради подається письмове подання особи, яка очолює депутатську фракцію, із зазначенням депутатів, уповноважених представляти депутатську фракцію, до якого додається протокол про утворення депутатської фракції.
Про реєстрацію депутатської фракції голова районної ради видає відповідне розпорядження, про яке доводить до відома депутатів на найближчому пленарному засіданні.
3. Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією.
4. В разі внесення змін до складу депутатської фракції голові районної ради подається письмове повідомлення, підписане особою, яка очолює фракцію, із зазначенням змін, які відбулись в складі депутатської фракції. Про такі зміни голова районної ради доводить до відома депутатів на найближчому пленарному засіданні.
5. Представник депутатської фракції має право на гарантований виступ на пленарному засіданні з кожного питання порядку денного сесії.
6. Депутатська фракція може прийняти рішення про уповноваження свого представника до складу президії районної ради. Про таке рішення письмово повідомляється голова районної ради. Питання про включення до складу президії уповноваженого представника депутатської фракції розглядається на найближчому пленарному засіданні.
7. Матеріали засідань та інші матеріали депутатських фракцій зберігаються виконавчим апаратом в приміщенні районної ради.
Особи, які уповноважені представляти фракцію, зобов’язані своєчасно надавати протоколи, матеріали засідань та інші документи фракції виконавчому апарату районної ради.
8. Голова районної ради надає допомогу депутатським фракціям у здійсненні ними своїх функцій у районній раді.

Стаття 3.4.
Порядок дострокового припинення повноважень депутата

1. Повноваження депутата районної ради припиняються достроково за наявності перелічених підстав, засвідчених офіційними документами, без прийняття рішення районної ради у разі:
1) його відкликання виборцями у порядку, встановленому Законом України „Про статус депутатів місцевих рад”;
2) припинення його громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;
3) обрання або призначення його на посаду, зайняття якої згідно з Конституцією України і законом не сумісне з виконанням депутатських повноважень;
4) обрання його депутатом іншої місцевої ради;
5) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;
6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до позбавлення волі, або набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення його до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, та застосовано покарання та накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
7) його смерті.
2. Повноваження депутата районної ради можуть припинитися достроково також за рішенням районної ради у зв’язку:
1) з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено за покарання, не пов’язаного з позбавленням волі;
2) з особистою заявою депутата районної ради про складення ним депутатських повноважень.
3. Питання про дострокове припинення повноважень депутата у випадках, передбачених пунктом 2 цієї статті, попередньо розглядається на засіданні постійної комісії з питань депутатської діяльності, етики та місцевого самоврядування, яка надає свої висновки з цього питання районній раді.
4. В разі прийняття рішення про дострокове припинення повноважень депутата голова районної ради доводить про це рішення до відома населення та районної територіальної виборчої комісії.
5. Інформація про дострокове припинення повноважень депутата районної ради друкується в районній газеті "Вісті Балаклійщини".
6. Депутат районної ради, який перебуває на посаді керівника місцевого органу виконавчої влади чи на іншій посаді, на яку поширюються вимоги Конституції та законів України щодо обмеження сумісництва, не може поєднувати свою службову діяльність на цій посаді з посадою голови та заступника голови районної ради, а також з іншою роботою на постійній основі в раді та її виконавчому апараті.
7. Депутат районної ради не може використовувати свій депутатський мандат в цілях, не пов’язаних з депутатською діяльністю.
8. Депутат районної ради не може мати іншого представницького мандата.

Стаття 3.5.
Голова ради

1. Повноваження голови ради визначаються Конституцією України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації»,  іншими законодавчими  актами та цим Регламентом.
2. Голова районної ради обирається районною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень ради таємним голосуванням. Рішення про обрання голови ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.
3. Голова ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків, передбачених частинами четвертою та п'ятою статті 55 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Голова ради вважається звільненим з посади з дня припинення ним депутатських повноважень або повноважень голови.
4. Голова районної ради працює у раді на постійній основі, не можуть мати іншого представницького мандату, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою (виконувати роботу на умовах сумісництва), у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю (безпосередньо чи через посередників або підставних осіб), одержувати від цього прибуток, входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств тощо, організацій, спілок, об'єднань, кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність.
5. У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді та може бути звільнений з посади радою, якщо за його звільнення проголосувало не менш як дві третини депутатів від загального складу ради шляхом таємного голосування. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради. Звільнення особи з посади голови ради не має наслідком припинення нею повноважень депутата ради.
6. Голова районної ради:
1) скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради;
2) забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організує контроль за їх виконанням;
3) представляє раді кандидатури для обрання на посаду заступника голови ради; вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання;
4) вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради;
5) координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;
6) організує подання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;
7) організує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;
8) організує роботу президії ради;
9) призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради;
10) здійснює керівництво виконавчим апаратом ради;
11) є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату;
12) підписує рішення ради, протоколи сесій ради;
13) забезпечує роботу по розгляду звернень громадян, веде особистий прийом громадян;
14) забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднення рішень ради
15) представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;
16) за рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їхніх спільних інтересів, а також повноваження районної ради.
17) звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, а на вимогу не менш як третини депутатів у визначений радою термін;
18) вирішує інші питання, доручені йому радою.
7. Голова районної ради у межах своїх повноважень видає розпорядження.
8. Інші питання діяльності голови районної ради визначаються діючим законодавством України.

Стаття 3.6.
Заступник голови районної ради

1. Повноваження заступника голови ради визначаються Конституцією України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації»,  іншими законодавчими  актами та цим Регламентом.
2. Заступник голови районної ради обирається радою в межах строку її повноважень з числа депутатів ради шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення його повноважень у порядку, встановленому діючим законодавством. Рішення про обрання голови ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.
3. Повноваження заступника голови районної ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата відповідної ради за рішенням відповідної ради, що приймається шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припинення повноважень заступника голови районної ради може бути внесено на розгляд відповідної ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради або голови ради.
4. Повноваження заступника голови районної ради можуть також бути достроково припинені без припинення повноважень депутата ради у випадках, передбачених діючим законодавством.
5. Заступник голови районної ради здійснює повноваження голови ради за відсутності голови ради на підставі його розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою ради своїх обов'язків з інших причин.
6. Заступник голови районної ради працює у раді на постійній основі. На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені законодавством для голови ради.
 
Стаття 3.7.
Президія ради

1. Президія районної ради утворюється районною радою на строк її повноважень у складі голови ради, його заступника, голів постійних комісій, уповноважених представників депутатських груп, фракцій і діє відповідно до цього Регламенту та Положення про президію районної ради, що затверджується радою.
Для включення до складу президії уповноважених представників депутатських груп та фракцій голові районної ради подається подання, підписане особою, яка очолює депутатську групу чи фракцію. В поданні зазначається: прізвище, ім’я, по батькові депутата, члена депутатської групи або фракції, якого уповноважено до складу президії. До подання додається протокол засідання депутатської групи чи фракції, на якому прийнято рішення про уповноваження депутата, члена депутатської групи або фракції, до складу президії.
Після отримання цих документів голова районної ради вносить пропозицію щодо розгляду цього питання на сесії районної ради. Це питання розглядається на найближчому пленарному засіданні, про що приймається відповідне рішення.
2. Президія районної ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради. Відкриває і веде засідання президії голова районної ради, а в разі його відсутності - заступник голови районної ради. Президія також попередньо узгоджує список запрошених на сесію, в разі необхідності вносить до нього зміни та доповнення.
3. Засідання президії районної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів від загального складу президії.
4. Президія ради може приймати рішення, які мають рекомендаційний характер.
5. Засідання президії ради протоколюються. Ведення протоколу здійснює за дорученням головуючого на президії працівник виконавчого апарату районної ради. У протоколі засідання зазначаються відомості про дату, кількість присутніх, питання, які розглядалися, прізвища виступаючих, зміст прийнятих рішень. Протокол президії підписує головуючий на її засіданні.


РОЗДІЛ 4.
КОМІСІЇ РАДИ


Стаття 4.1.

Постійні комісії ради
1. Завдання і компетенція постійних комісій визначається Положенням про постійні комісії, яке затверджується районною радою, та цим Регламентом, а також рішенням районної ради.
2. Постійні комісії районної ради утворюються з числа депутатів ради на першій сесії районної ради нового скликання на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Кількісний склад кожної постійної комісії визначається районною радою за пропозицією голови районної ради. Голова районної ради також вносить пропозиції щодо кількісного та персонального складу постійних комісій.
3. У разі необхідності можуть бути утворені нові постійні комісії, скасовані або реорганізовані раніше створені, змінено їхній кількісний склад, переобрано персональний склад. Пропозиції щодо розгляду цих питань на сесії вносить голова районної ради.
4. Постійні комісії ради утворюються для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання ради, здійснення контролю за виконанням рішень ради. Постійні комісії можуть розглядати будь-які питання, віднесені до відання місцевого самоврядування.
Постійні комісії за дорученням ради, голови ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарства і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями та співдоповідями.
5. Постійні комісії за дорученням ради, голови ради, заступника голови ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також питання, віднесені до відання ради, районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форми власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради шляхом заслуховування питань про хід виконання рішень районної ради на засіданнях постійних комісій ради.
6. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, голови ради, заступника голови ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, а також протоколи спільних засідань постійних комісій підписуються головами відповідних постійних комісій.
Спільні засідання постійних комісій веде голова районної ради або заступник голови районної ради, а в разі неможливості - депутат, обраний постійними комісіями, із присутніх на спільному засіданні членів відповідних постійних комісій.
7. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.
8. Голови постійних комісій обираються районною радою за пропозицією голови ради.
Повноваження голови постійної комісії можуть бути достроково припинені радою за його заявою, за ініціативою голови районної ради, за рішенням відповідної постійної комісії, прийнятим на її засіданні (при головуванні іншого члена цієї комісії, без врахування голосу самого голови постійної комісії), за вимогою не менше третини депутатів від загального складу районної ради.
9. Персональний склад членів постійних комісій районної ради обирається за списком без дебатів за пропозицією голови районної ради.
Всі члени комісії користуються рівними правами. Депутат може бути членом лише однієї постійної комісії.
10. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова районної ради та його заступник.
11. Про утворення постійних комісій, обрання їх голів та персонального складу їх членів районна рада приймає відповідні рішення.
12. Засідання постійних комісій ради протоколюються, протоколи їх засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".
13. Інші питання діяльності постійних комісій регулюються Положенням про постійні комісії районної ради, яке затверджується не пізніш як на другій сесії.

Стаття 4.2.
Порядок організації роботи постійної комісії ради

1. На першому засіданні постійної комісії обирається заступник голови та секретар комісії.
2. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її складу.
3. Засідання комісії, як правило, проводяться відкрито, але за своїм рішенням комісія має право провести закрите засідання. Пропозиції щодо проведення закритих засідань можуть надавати члени комісії. На закритих засіданнях постійних комісій мають право бути присутніми голова ради, його заступник та особи, присутність яких, за рішенням голови комісії або комісії, буде визнана можливою або обов’язковою.
4. За результатами вивчення і розгляду питань комісія приймає висновки і рекомендації. Засідання комісії протоколюються. Протоколи засідань комісії зберігаються весь строк діяльності ради відповідного скликання. Діловодство комісії забезпечує секретар комісії. Матеріали засідань постійних комісій зберігаються в приміщенні виконавчого апарату протягом терміну повноважень ради, після чого можуть передаватись на зберігання до архіву.
5. Член комісії, не згодний з її рішенням, має право викласти свою точку зору на сесії ради в порядку виступу або повідомити про неї в письмовій формі головуючого на засіданні комісії.
6. За розпорядженням (усним чи письмовим) голови районної ради постійним комісіям для проведення засідань надається приміщення, необхідна оргтехніка, канцелярське приладдя, створюються інші необхідні умови для її діяльності.
При користуванні наданим приміщенням, іншим майном, голова і члени постійної комісії додержуються встановленого внутрішнього режиму, дбайливо ставляться до наданих матеріальних цінностей.

Стаття 4.3.
Тимчасові контрольні комісії ради

1. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Тимчасові комісії подають на розгляд ради свої звіти і пропозиції.
2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.
3. Засідання тимчасових контрольних комісій проводяться, як правило, закрито. На закритому засіданні тимчасової контрольної комісії мають право бути присутніми голова районної ради та його заступник.
Комісія може запрошувати на свої засідання осіб, яких стосуються питання, що розглядаються. Ці особи можуть бути присутні лише при розгляді конкретного питання, що них стосується.
4. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняється з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.
Рада нового скликання може визнати повноваження тимчасової контрольної комісії, утвореної радою попереднього скликання, якщо до складу ради нового скликання увійшли депутати, що входили до складу тимчасової контрольної комісії. Рада нового скликання також може визнати повноваження тимчасової контрольної комісії та запропонувати до її складу депутатів ради нового скликання.

Стаття 4.4.
Лічильна комісія

1. Лічильна комісія обирається радою для організації проведення таємного на кожному пленарному засіданні , на якому виникає необхідність проведення таємного голосування або здійснення підрахунку голосів за допомогою Лічильної комісії.
2. Лічильна комісія обирається радою з числа депутатів ради на підставі пропорційного представництва від різних партій шляхом відкритого голосування за списком без обговорення.
Пропозиції щодо кількісного та персонального складу лічильної комісії можуть надавати депутати. Рішення про створення лічильної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.
3. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника голови і секретаря. Засідання лічильної комісії проводяться виключно гласно і відкрито.
У складі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

Стаття 4.5.
Редакційна робота

Виконавчий апарат районної ради узагальнює пропозиції, поправки, зауваження до проектів рішень, які внесені на розгляд районної ради, доопрацьовує проекти рішень.


РОЗДІЛ 5.
ЗДІЙСНЕННЯ РАДОЮ ТА ЇЇ ОРГАНАМИ
КОНТРОЛЬНИХ ФУНКЦІЙ І ПОВНОВАЖЕНЬ


Стаття 5.1.
Контроль за виконанням рішень районної ради

1. Районна рада безпосередньо або через створені нею постійні та контрольні комісії здійснює контроль за виконанням своїх рішень відповідно до чинного законодавства та цього Регламенту.
2. Контроль за виконанням рішень районної ради організовує її голова. Питання про хід виконання рішень розглядається постійними комісіями або районною радою.
3. У рішенні районної ради, як правило, зазначається питання про покладення контролю за його виконанням на відповідну комісію ради.
4. Постійна комісія періодично на своєму засіданні розглядає питання про виконання рішень районної ради.
5. В разі необхідності (відповідно до планів роботи ради або за рішенням комісії) інформація про хід виконання рішень районної ради розглядається на сесії районної ради, про що приймається відповідне рішення.
6. У разі повного виконання рішення за пропозицією постійної комісії на розгляд районної ради виноситься питання про виконання рішення та про зняття його з контролю.


Стаття 5.2.
Розгляд депутатських запитів

1. Депутати районної ради мають право звертатись з депутатськими запитами до посадових осіб ради та її органів, до керівників підприємств, організацій і установ, розташованих на території району, незалежно від форм власності, а також до голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів, управлінь з питань, які віднесені до відання ради.
2. Питання про визнання відповідної вимоги депутата депутатським запитом розглядається районною радою, про що приймається відповідне рішення більшістю депутатів від загального складу ради. При прийнятті рішення встановлюється строк для його розгляду за пропозицією депутата, який подав звернення, або голови районної ради.
3. Депутатський запит може бути внесений депутатом районної ради або групою депутатів попередньо або безпосередньо на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного сесії у розділі "Різне". Депутатський запит не розглядається і не обговорюється на засіданнях постійних комісій.
4. У разі необхідності депутатський запит обговорюється на сесії. Необхідність обговорення депутатського запиту на сесії визначається шляхом голосування. Пропозиції про необхідність обговорення депутатського запиту на сесії можуть надавати голова районної ради або депутати.
5. Районна рада може зобов’язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата районної ради. Пропозиції щодо цього надають голова районної ради або депутати.
6. Копія рішення районної ради про депутатський запит разом із запитом надсилається відповідному органу або посадовій особі, до яких його звернуто, головою районної ради, який одночасно повідомляє їх про обов’язкове надання на запит відповіді у встановлений радою строк.
7. Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язані у встановлений радою строк дати офіційну відповідь на нього районній раді та депутату. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані про це повідомити районну раду та депутата, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати одного місяця з дня одержання запиту. Окреме рішення щодо продовження терміну розгляду депутатського запиту районною радою не приймається. Контроль за своєчасним розглядом депутатських запитів здійснює голова районної ради, який в разі необхідності нагадує відповідному органу або посадовій особі про необхідність розгляду депутатського запиту у встановлений радою термін.
8. При одержанні відповіді на депутатський запит голова районної ради на найближчому пленарному засіданні у розділі „Різне” оголошує відповідь на депутатський запит без прийняття відповідного рішення.
У разі необхідності відповідь на депутатський запит розглядається та обговорюється на сесії, про що приймається відповідне рішення. Необхідність розгляду та обговорення відповіді на запит на сесії вирішується шляхом голосування. Пропозиції щодо необхідності розгляду та обговорення відповіді на депутатський запит на сесії можуть вносити голова районної ради або депутат, який вніс запит. При обговоренні відповіді на депутатський запит на сесію може запрошуватись посадова особа, до якої було зроблено запит.
9. За рішенням ради тексти депутатського запиту, відповіді на нього та прийнятого рішення з цього питання можуть публікуватись в районній газеті „Вісті Балаклійщини”. Пропозиції щодо цього можуть надавати голова районної ради або депутати.


РОЗДІЛ 6.
ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ РАЙОННОЇ РАДИ


Стаття 6
Порядок утворення та повноваження виконавчого апарату ради

1. Виконавчий апарат районної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією та законами України.
2. Виконавчий апарат районної ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню районною радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.
3. Виконавчий апарат ради утворюється районною радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються районною радою за пропозицією голови.
4. Виконавчий апарат районної ради за посадою очолює голова районної ради.


 Ефективна первинна медицина в громаді