Рішення

324

БАЛАКЛІЙСЬКА РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

XХ СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

________________________________________________________________________________

РІШЕННЯВід 26 березня 2017 року                                                                                                   №324-VII

                                                                                                                                                                                                         
Про внесення змін до рішення
районної ради від 15 грудня 2016 року
«Про районний бюджет на 2017 рік» (зі змінами)

 

    Відповідно до вимог статті 78 Бюджетного кодексу України і на підставі статті 43, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада

                  

  ВИРІШИЛА:


І. Внести зміни до рішення районної ради від 15 грудня 2016 року № 244-VII „Про районний бюджет на 2017 рік”, , внесеними рішеннями районної ради від 06 січня 2017 року № 274-VII,  від 22 лютого 2017 року № 288-VII та від 15 березня 2017 року № 321-VII, виклавши його у новій редакції:

1. Визначити на 2017 рік:

- доходи районного бюджету у сумі 573 443,5 тис.грн, у тому числі доходи  загального  фонду  районного бюджету 561 330,1 тис.грн, доходи спеціального фонду районного бюджету 12 113,4 тис.грн, з них бюджету розвитку 3 391,9 тис.грн. згідно з додатком № 1 до цього рішення;
- видатки районного бюджету у сумі 595 104,7 тис.грн, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету 559 389,9 тис.грн, видатки спеціального фонду районного бюджету 35 714,8 тис.грн., з них бюджету розвитку 26 990,0 тис.грн. згідно додатку № 3;
- повернення кредитів до районного бюджету у сумі 3,3 тис.грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету – 3,3 тис.грн. згідно з додатком № 9 до цього рішення;
-  профіцит районного бюджету у сумі 1 940,2 тис.грн., в тому числі по загальному фонду районного бюджету 1 940,2 тис.грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення;
- дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 23 598,0 тис.грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними  програмами, у тому числі по загальному фонду 559 389,9 тис.грн. та спеціальному фонду 35 714,8 тис.грн., з них бюджету розвитку 26 990,0 тис.грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 400,0 тис.грн.
   
4. Затвердити на 2017  рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно із додатком № 4 та продовження додатку № 4 до цього рішення.

5. Затвердити на 2017 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.

6. Затвердити у складі видатків  районного бюджету кошти на реалізацію окремих районних програм  на загальну суму 41 377,2 тис.грн. згідно з додаток № 5 до цього рішення.

7. Затвердити на 2017 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 2100,0 тис.грн.
Дозволити Балаклійській районній державній адміністрації використовувати кошти ре-зервного фонду районного бюджету на капітальні видатки шляхом передачі коштів із загально-го фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на підставі розпоряджень голови районної  державної адміністрації із наступним затвердженням на сесії Балаклійської районної ради.

8.  Затвердити на 2017 рік перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);
нарахування на заробітну плату (код 2120);
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);
забезпечення продуктами харчування (код 2230);
оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);
поточні трансферти населенню (код 2700);
поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620).

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право  Балак-лійській районній державній адміністрації в особі начальника фінансового управлінню Бала-клійської районної державної адміністрації, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бю-джетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерго-вому порядку у повному обсязі потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які спожива-ються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із за-значених видатків.
11. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для голо-вних розпорядників коштів обласного бюджету на 2017 рік виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком № 7 до цього рішення.

Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку , які споживаються бюджетними установами та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах установлених відповідними головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

12.  Установити, що обсяги іншої субвенції з районного бюджету місцевим бюджетам на 2017 рік на  утримання дошкільних навчальних та клубних закладів  визначені у додатку № 8 до цього рішення.
Дозволити місцевим бюджетам протягом 2017 року здійснювати  видатки на фінансування дошкільних навчальних та клубних закладів одночасно за рахунок іншої субвенції із районного бюджету та співфінансування з місцевих бюджетів.
Надати право районній державній адміністрації виносити на розгляд сесії районної ради питання про перерозподіл зазначених субвенції між місцевими радами після проведення аналізу їх використання.

13. Установити, що джерелами формування загального фонду  районного бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені у статті 64 Бюджетного кодексу Украї-ни.

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України.

15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені у статті 71 Бюджетного кодексу України.

16. Надати право голові Балаклійської районної ради укладати договори про міжбюджетні трансферти між районним бюджетом та іншими бюджетами.

17. Установити, що розпорядники коштів районного бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах виділених їм асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України.
Зобов’язання, взяті розпорядниками коштів районного бюджету без відповідних бюджетних асигнувань, або з перевищенням повноважень, встановлених рішенням Балаклійської районної ради про районний бюджет не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є бюджетним правопорушенням. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.
За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, спожиті комунальні послуги та енергоносії, розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі по заходах, пов’язаних з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

18. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – в межах планів використання бюджетних коштів.

19. Головним розпорядникам коштів районного бюджету вжити заходів щодо оптимі-зації граничної чисельності працівників бюджетних установ, не допускаючи її збільшення проти врахованої в розрахунках до проекту районного бюджету на 2017 рік.

20.  Надати право постійній комісії районної ради з питань планування бюджету та фінансів в процесі виконання районного бюджету, при необхідності, за висновком фінансового управління райдержадміністрації та обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесії районної ради. Фінансовому управлінню райдержадміністрації про внесені зміни до розпису районного бюджету надавати зміни до річного та помісячного розпису асигнувань районного бюджету органам Державної казначейської служби України.

21. Дозволити фінансовому управлінню районної державної адміністрації здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних залишків коштів районного бюджету на депозитних рахунках за умови погодження з постійної комісії районної ради з питань планування бюджету та фінансів.
 
22. Надати право районній державній адміністрації проводити розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів із державного, обласного та місцевих бюджетів між головними розпорядниками коштів районного бюджету у період між сесіями районної ради, за умови погодження з постійною комісією районної ради з питань бюджету, з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет.

23. Дозволити Комунальному закладу охорони здоров’я Балаклійської районної ради «Балаклійський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» придбання легкових автомобілів для амбулаторій загальної практики сімейної медицини.

24. Визначити головним розпорядником та виконавцем Програми соціально-економічного розвитку Балаклійського району на 2017 рік в частині виконання робіт по екс-плуатаційному утриманню автомобільних доріг загального користування місцевого значення Балаклійського району управління економічного розвитку, торгівлі, житлово-комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації, а одержувачем коштів та замовником робіт -  Службу автомобільних доріг у Харківській області.

25. Додатки 1 - 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

26.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради  з питань планування  бюджету та фінансів (Тищенко В.О.).


            Голова районної ради                                                 О.Літвінов


Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Продовження додатку 4

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7

Додаток 8

Додаток 9

 Ефективна первинна медицина в громаді