Порядок проведення конкурсу

П О Р Я Д О К

проведення конкурсу для кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб

виконавчого апарату Балаклійської районної ради


1. Загальні положення


1.1. Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування четвертої - сьомої категорії (далі - конкурс), крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.


1.2. Конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчого апарату районної ради повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу до служби в органах місцевого самоврядування громадян України.


1.3. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад розпорядженням голови районної ради утворюється конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії.

Очолює конкурсну комісію заступник голови районної ради. До складу конкурсної комісії входять керуюча справами виконавчого апарату районної ради, радник голови районної ради з юридичних питань, начальники відділів виконавчого апарату районної ради.


1.4. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду, а також просування по службі посадових осіб місцевого самоврядування, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.


2. Умови проведення конкурсу


2.1. Умови проведення конкурсу відповідно до цього Порядку визначаються головою районної ради, який призначає на посади та звільняє з посад посадових осіб виконавчого апарату районної ради.

Рішення про проведення конкурсу приймається головою районної ради за наявності вакантної посади.2.2. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

- визнані в установленому порядку недієздатними;

- мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи виконавчого апарату районної ради;

- у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі близьким особам;

- позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

- в інших випадках, установлених законами.


2.3. Особи, які подали необхідні документи до виконавчого апарату районної ради для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади (далі - кандидати).


2.4. Конкурс проводиться поетапно:

1) публікація оголошення районної ради про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації;

2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

3) проведення іспиту та відбір кандидатів.


3. Оголошення про конкурс


3.1. Районна рада зобов'язана опублікувати оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширити його через інші офіційні засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу та довести його до відома працівників виконавчого апарату районної ради.


3.2. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

1) найменування відділу апарату районної ради де є вакантні посади із зазначенням його місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;

2) назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою апарату районної ради;

3) основні вимоги до кандидатів, визначені районною радою згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад посадових осіб місцевого самоврядування;

4) термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про місцеве самоврядування.


4. Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі


4.1. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії районної ради такі документи:

- заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та її проходження;

- заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

- дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку;

- відомості про доходи та зобов'язання фінансового характеру щодо себе та членів своєї сім’ї;

- копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчену керуючей справами виконавчого апарату районної ради.

Особи, які працюють у виконавчому апараті районної ради і бажають взяти участь у конкурсі, зазначених документів до заяви не додають.


4.2. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).


4.3. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.


4.4. Керуюча справами виконавчого апарату районної ради перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на службу, передбаченим для кандидатів на посаду посадової особи виконавчого апарату районної ради .


4.5. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

Особа, яка подала недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускається.


4.6. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у керуючої справами виконавчого апарату районної ради.


5. Проведення іспиту та відбір кандидатів


5.1. Мета проведення іспиту - об’єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування.


5.2. Об’єктивність проведення конкурсу забезпечується рівними умовами (тривалість конкурсу, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.


5.3. Проведення конкурсу для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України та Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", а також законодавства з урахуванням функціональних повноважень виконавчого апарату районної ради та структурного підрозділу, в якому відкрита вакантна посада.

Перелік питань на перевірку знання Конституції України та Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", а також законодавства з урахуванням функціональних повноважень виконавчого апарату районної ради та структурного підрозділу (далі - Перелік) наведений у додатку №1 до цього Порядку.

Перелік питань на перевірку знань законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень районної ради і структурних підрозділів, наведений у додатку №1 до цього Порядку, вноситься до екзаменаційних білетів.


5.4. Питання для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень районної ради та її структурних підрозділів мають бути актуальними, ґрунтуватися на нормах чинного законодавства України. Питання, що ґрунтуються на правових нормах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.


5.5. Переліки питань обов’язково надаються для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.


5.6. Екзаменаційні білети формуються за формою, наведеною у додатку №2 до цього Порядку та за тиждень до проведення іспиту затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включається: перше питання на перевірку знання Конституції України, друге питання - Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, третє питання також на перевірку знання Конституції України, четверте та п’яте питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень районної ради та її структурного підрозділу, в якому відкрита вакантна посада, - всього 5 питань.


5.7. Питання 1-3 у екзаменаційних білетах мають містити питання, визначені у Переліку (додаток №1), питання 4-5 відбираються з переліку питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень районної ради та її структурного підрозділу, в якому відкрита вакантна посада (додаток №1).


5.8. Кількість білетів має бути не менше 15.


5.9. Процедура іспиту складається з 3 етапів:

1) організаційна підготовка до іспиту

2) складання іспиту;

3) оцінювання та підбиття підсумків іспиту.


5.10. Керуюча справами виконавчого апарату районної ради за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.


5.11. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.


5.12. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складення іспиту.


5.13. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути достатньою для кандидатів. Він повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв’язані головою конкурсної комісії.


5.14. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.


5.15. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади.


5.16. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.


5.17. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.


5.18. Іспит складається державною мовою.


5.19. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші зі штампом Балаклійської районної ради. Перед відповіддю обов’язково вказується прізвище, ім’я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляється підпис кандидата та дата складання іспиту.


5.20. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити не більше 60 хвилин.


5.21. Для оцінки знань кандидатів використовується п’ятибальна система.

П’ять балів виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень районної ради та її структурних підрозділів.

Чотири бали виставляється кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень.

Три бали виставляється кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляється кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.


5.22. По закінченню часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Оцінка проводиться всіма членами комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповідей на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.


5.23. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів у екзаменаційну відомість, форма якої наведена у додатку №3 до Порядку. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється.


5.24. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у керуючей справами виконавчого апарату районної ради.


5.25. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.


5.26. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.


5.27. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.


5.28. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад посадових осіб виконавчого апарату районної ради.


5.29. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву в районній раді і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.

Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.


5.30. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади, оголошується повторний конкурс.


5.31. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.


5.32. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

У рішенні комісії, що подається голові районної ради, обов'язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.


5.33. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається голові районної ради не пізніше ніж через два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.


5.34. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.


5.35. Рішення про призначення на посаду у виконавчому апараті районної ради та зарахування до кадрового резерву приймає голова районної ради на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.


5.36. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене голові районної ради протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.


5.37. Рішення районної ради може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.Заступник голови районної ради                                                                                 В.Чуприн
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної ради від 04 листопада 2011 року №21-г

"Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчого апарату Балаклійської районної ради, затвердженого розпорядженням голови районної ради від 29 листопада 2010 року №44-г"


У зв’язку з прийняттям Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", який визначає основні засади запобігання та протидії корупції в публічній і приватній сферах суспільних відносин:

1. Внести зміни до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчого апарату Балаклійської районної ради (надалі - Порядок), виклавши пункти 5.3, 5.6, 5.21. частини 5 "Проведення іспиту та відбір кандидатів" Порядку в новій редакції:

"5.3. Проведення конкурсу для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України та законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про засади запобігання і протидії корупції", а також законодавства з урахуванням функціональних повноважень виконавчого апарату районної ради та структурного підрозділу, в якому відкрита вакантна посада.

Перелік питань на перевірку знання Конституції України, законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про засади запобігання і протидії корупції", а також законодавства з урахуванням функціональних повноважень виконавчого апарату районної ради та структурного підрозділу (далі - Перелік) наведений у додатку №1 до цього Порядку.

Перелік питань на перевірку знань законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень районної ради і структурних підрозділів, наведений у додатку №1 до цього Порядку, вноситься до екзаменаційних білетів".

"5.6. Екзаменаційні білети формуються за формою, наведеною у додатку №2 до цього Порядку та за тиждень до проведення іспиту затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включається: перше питання на перевірку знання Конституції України, друге питання - Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", третє питання - Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", четверте та п’яте питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень районної ради та її структурного підрозділу, в якому відкрита вакантна посада, - всього 5 питань.".

"5.21. Для оцінки знань кандидатів використовується п’ятибальна система.

П’ять балів виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про засади запобігання та протидії корупції" та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень районної ради та її структурних підрозділів.

Чотири бали виставляється кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про засади запобігання та протидії корупції" і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень.

Три бали виставляється кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляється кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.".


2. Внести зміни до Переліку питань на перевірку знання Конституції України, Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень районної ради та ії структурних підрозділів (Додаток 1 Порядку), виклавши його в новій редакції (додається).


3. Внести зміни до форми екзаменаційного білету для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування (Додаток 2 Порядку), виклавши його в новій редакції (додається).


4. Керуючій справами виконавчого апарату районної ради забезпечити розміщення зазначених змін до Порядку на веб-сайті Балаклійської районної ради.


5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної ради Чуприна В.В.Голова районної ради                                                                                                               С.Масельський


ДодаткиБАЛАКЛІЙСЬКА РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

___________________________________________________________________________Про внесення змін до  Порядку проведення

конкурсу на заміщення вакантних посад

посадових осіб виконавчого апарату

Балаклійської районної ради, затвердженого

розпорядженням голови районної ради

від 29 листопада 2010 року №44-г
З метою приведення Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчого апарату Балаклійської районної ради до вимог Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року №169 (зі змінами), Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління  державної служби України від 08.07.2011 року №164 (зі змінами), та антикорупційного законодавства:


 

1. Внести зміни до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчого апарату Балаклійської районної ради (надалі - Порядок), виклавши пункти 5.34, 5.35 частини 5 "Проведення іспиту та відбір кандидатів" Порядку в новій редакції:

"5.34. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

Протягом трьох днів з дати одержання повідомлення про результати конкурсу кандидат надає письмову згоду на проведення спеціальної перевірки та медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ.".

"5.35. Рішення про призначення на посаду у виконавчому апараті районної ради та зарахування до кадрового резерву приймає голова районної ради на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

Рішення про призначення на посаду у виконавчому апараті районної ради приймається за результатами спеціальної перевірки.".


2. Внести зміни до Переліку  питань на перевірку знання Конституції України, законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про засади запобігання  і протидії корупції» та законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень районної ради та ії структурних підрозділів (Додаток 1 Порядку), виклавши його в новій редакції (додається).


3. Внести зміни до екзаменаційної відомості (Додаток 3 Порядку), виклавши ії в новій редакції (додається).


4. Вважати пункт 2 розпорядження голови районної ради від 04 листопада 2011 року №21-г "Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчого апарату Балаклійської районної ради, затвердженого розпорядженням голови районної ради від 29 листопада 2010 року №44-г" таким, що втратив чинність.


5. Керуючій справами виконавчого апарату районної ради забезпечити розміщення зазначених змін до Порядку на веб-сайті Балаклійської районної ради.


6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючу справами виконавчого апарату  районної ради Морозову О.В.Заступник голови районної ради                                                                                                                            В.ЧупринДодаток