2.34

БАЛАКЛІЙСЬКА РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

XXХIV СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ

                                                               
                                        
Від   «____»  ___________ 2018 року                                                                      № ____ -VII

 

Про внесення змін до рішення
районної ради від 14 грудня 2017 року
«Про районний бюджет на 2018 рік»
(зі змінами)

Відповідно до вимог статті 78 Бюджетного кодексу України і на підставі статті 43, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада

ВИРІШИЛА:

І. Внести зміни до рішення районної ради від 14 грудня 2017 року № 449-VII „Про районний бюджет на 2018 рік”, внесеними рішеннями районної ради від 30 січня 2018 року № 490-VII, від 06 березня 2018 року № 526-VII, від 26 квітня 2018 року № 551-VII та від 12 червня 2018 року № 560-VII, виклавши його у новій редакції:

1. Визначити на 2018 рік:
- доходи районного бюджету у сумі 872 830,2 тис.грн, у тому числі доходи  загального  фонду  районного бюджету 825 370,7 тис.грн, доходи спеціального фонду районного бюджету 47 459,5 тис.грн., з них бюджет розвитку 33 340,9 тис.грн., згідно з додатком № 1 до цього рішення;
- видатки районного бюджету у сумі 889 855,8 тис.грн, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету 750 618,3 тис.грн, видатки спеціального фонду районного бюджету 139 237,5 тис.грн., з них бюджету розвитку 125 115,4 тис.грн. згідно додатку  № 3;
- - повернення кредитів до районного бюджету у сумі 3,3 тис.грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету – 3,3 тис.грн. згідно з додатком № 9 до цього рішення;
-  профіцит районного бюджету у сумі 74 752,4 тис.грн., в тому числі по загальному фонду районного бюджету 73 752,4 тис.грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення;
- дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 94 078,5 тис.грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.


2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними  програмами, у тому числі по загальному фонду 750 618,3 тис.грн. та спеціальному фонду 139 237,5 тис.грн., з них бюджету розвитку 125 115,4 тис.грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.


3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 400,0 тис.грн.  


4. Затвердити на 2018  рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно із додатком № 4 та обсяги міжбюджетних трансфертів до районного бюджету згідно із продовженням додатку № 4 до цього рішення.


5. Затвердити у складі видатків  районного бюджету кошти на реалізацію окремих районних програм  на загальну суму 125 343,9 тис.грн. згідно з додаток № 5 до цього рішення.


6. Затвердити на 2018 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 300,0 тис.грн.


Дозволити Балаклійській районній державній адміністрації використовувати кошти ре-зервного фонду районного бюджету на капітальні видатки шляхом передачі коштів із загально-го фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на підставі розпоряджень голови районної  державної адміністрації із наступним затвердженням на сесії Балаклійської районної ради.


7.  Затвердити на 2018 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.


8. Затвердити на 2018 рік перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);
нарахування на заробітну плату (код 2120);
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);
забезпечення продуктами харчування (код 2230);
оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);
поточні трансферти населенню (код 2700);
поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620).


9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право  Балак-лійській районній державній адміністрації в особі начальника фінансового управлінню Бала-клійської районної державної адміністрації, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бю-джетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.


10. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерго-вому порядку у повному обсязі потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які спожива-ються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із за-значених видатків.


11. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для голо-вних розпорядників коштів обласного бюджету на 2018 рік виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком № 7 до цього рішення.


Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку , які споживаються бюджетними установами та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах установлених відповідними головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.


12.  Установити, що обсяги іншої субвенції з районного бюджету місцевим бюджетам на 2018 рік на  утримання дошкільних навчальних та клубних закладів  визначені у додатку № 8 до цього рішення.
Дозволити місцевим бюджетам протягом 2018 року здійснювати  видатки на фінансування дошкільних навчальних та клубних закладів одночасно за рахунок іншої субвенції із районного бюджету та співфінансування з місцевих бюджетів.
Надати право районній державній адміністрації виносити на розгляд сесії районної ради питання про перерозподіл зазначених субвенції між місцевими радами після проведення аналізу їх використання.


13. Установити, що джерелами формування загального фонду  районного бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені у статті 64 Бюджетного кодексу Украї-ни.


14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України.


15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені у статті 71 Бюджетного кодексу України.


16. Надати право голові Балаклійської районної ради укладати договори про міжбюджетні трансферти між районним бюджетом та іншими бюджетами.


17. Установити, що розпорядники коштів районного бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах виділених їм асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України.
Зобов’язання, взяті розпорядниками коштів районного бюджету без відповідних бюджетних асигнувань, або з перевищенням повноважень, встановлених рішенням Балаклійської районної ради про районний бюджет не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є бюджетним правопорушенням. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.
За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, спожиті комунальні послуги та енергоносії, розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі по заходах, пов’язаних з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.


18. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – в межах планів використання бюджетних коштів.


19. Головним розпорядникам коштів районного бюджету вжити заходів щодо оптимі-зації граничної чисельності працівників бюджетних установ, не допускаючи її збільшення проти врахованої в розрахунках до проекту районного бюджету на 2018 рік.


20.  Надати право постійній комісії районної ради з питань планування бюджету та фінансів в процесі виконання районного бюджету, при необхідності, за висновком фінансового управління райдержадміністрації та обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та програмною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесії районної ради. Фінансовому управлінню райдержадміністрації про внесені зміни до розпису районного бюджету надавати зміни до річного та помісячного розпису асигнувань районного бюджету органам Державної казначейської служби України.


21. Дозволити фінансовому управлінню районної державної адміністрації здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних залишків коштів районного бюджету на депозитних рахунках за умови погодження з постійної комісії районної ради з питань планування бюджету та фінансів.


22. Надати право районній державній адміністрації проводити розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів із державного, обласного та місцевих бюджетів між головними розпорядниками коштів районного бюджету у період між сесіями районної ради, за умови погодження з постійною комісією районної ради з питань бюджету, з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет.


23. Дозволити Комунальному закладу охорони здоров’я Балаклійської районної ради «Балаклійський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» придбання легкових автомобілів для амбулаторій загальної практики сімейної медицини.


24. Визначити головним розпорядником та виконавцем Програми соціально-економічного розвитку Балаклійського району на 2018 рік в частині виконання робіт по поточному ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення Балаклійського району управління економічного розвитку, торгівлі, житлово-комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації, а одержувачем коштів та замовником робіт -  Службу автомобільних доріг у Харківській області.


25. Додатки 1 - 9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.


26.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради  з питань планування  бюджету та фінансів (Тищенко В.О.)

Голова районної ради                                                         О. Літвінов

 

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7

Додаток 8

Додаток 9

Продовження додатку 4

 

 

Пояснювальна записка
до проекту рішення сесії Балаклійської районної ради
«Про внесення змін до рішення районної ради від 14.12.2017
"Про районний бюджет на 2018 рік»

Відповідно до ст. 52 та 78 Бюджетного кодексу України фінансове управління за дорученням голови районної державної адміністрації та рішень сесій органів місцевого самоврядування пропонує внести зміни до районного бюджету на 2018 рік:
1. За рахунок збільшення обсягу міжбюджетних трансфертів передбачити видатки по:
Відділу освіти районної державної адміністрації на суму 4263,1 тис.грн., з них на:
- забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» по загальному фонду у сумі 2076,1 тис.грн., а саме на:
- підготовку тренерів-педагогів, підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/19 і 2019/20 навчальних роках, асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням, заступників директорів закладів загальної середньої освіти з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи у початкових класах, вчителів іноземних мов, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/19 навчальному році, вчителів закладів загальної середньої освіти (класів), в яких діти навчаються мовами національних меншин "Нової української школи" – 147,4 тис.грн.;
- закупівлю дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп`ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів "Нової української школи" – 1928,7 тис.грн.;
- надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у сумі 618,0 тис.грн., а саме:
- підтримка осіб з особливими освітніми потребами (видатки споживання) – 426,7 тис.грн.;
- оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів (видатки розвитку) – 191,3 тис.грн.;
- придбання обладнання для кабінетів української мови в закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин (у тому числі придбання електронних фліпчартів та мобільних стендів до них для шкіл з навчанням румунською та угорською мовами), - за рахунок залишку коштів освітньої субвенції обласного бюджету з державного бюджету у сумі 314,5 тис.грн.;
- на забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів області комп’ютерною технікою, мультимедійним обладнанням для забезпечення навчально-виховного процесу (обласна програма розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини на 2014-2018 роки») у сумі 275,0 тис.грн.
- переможцям обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» - 265,0 тис.грн., а саме на:
- проект «Нас паркан оберігає, до порядку нас привчає» - поточний ремонт паркану Морозівської ЗОШ – 190,0 тис.грн.;
- проект «Щасливі діти – щаслива країна» - придбання дитячого майданчика для Протопопівського НВК – 75,0 тис.грн.;
- виконання районної Програми модернізації матеріально-технічної бази навчальних закладів Балаклійського району на 2018-2022 роки – 632,6 тис.грн., а саме на поточне утримання закладів освіти – 602,6 тис.грн. та проведення капітальних робіт – 30,0 тис.грн.;
- виконання районної Програми «Інформаційні та комунікаційні технології в навчальних закладах Балаклійського району на 2016-2020 роки» - 82,0 тис.грн. на придбання комп’ютерного та мультимедійного обладнання.
Відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації у сумі 580,1 тис.грн. на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань.
Управлінню соціального захисту населення районної державної адміністрації у сумі 326,0 тис.грн., а саме на:
- проведення санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», у санаторно-курортних закладах Харківської області – 182,7 тис.грн.;
- проведення санаторно-курортного лікування громадян, які постраждили внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії І – 143,3 тис.грн.
Відділу культури районної державної адміністрації у сумі 91,5 тис.грн. на виконання районної Програми розвитку культури і туризму у Балаклійськогму районі на 2015-2018 роки, з них на поточне утримання бібліотечних закладів – 8,3 тис.грн. та придбання комп’ютерної техніки для бібліотечних закладів – 83,2 тис.грн.
Управлінню економічного розвитку, торгівлі, житлово-комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації у сумі 1921,0 тис.грн. на виконання районної Програми соціально-економічного розвитку Балаклійського району на 2018 рік, з них:
- на поточний ремонт автодороги загального користування державного значення «Шевченкове-Балаклія-Первомайский-Кегичівка»у сумі 1800,0 тис.грн. - визначити одержувачем коштів та замовником робіт - Службу автомобільних доріг у Харківській області;
- фінансову підтримку на безповоротній основі КП «Балаклійський водоканал» - 51,0 тис.грн, з них на придбання каналізаційних люків для встановлення в смт. Савинці – 6,0 тис.грн., на придбання матеріалів для облаштування свердловини в с. Завгороднє – 12,0 тис.грн. та поповнення статутного фонду підприємства – 33,0 тис.грн. на придбання перетворювача ПЧТ;
- фінансову підтримку на безповоротній основі КП БРР «Балаклійський Житлокомунсервіс» - 115,0 тис.грн., а саме на придбання матеріалів для поточного ремонту житлового фонду комунальної власності територіальної громади м. Балаклія у сумі 50,0 тис.грн. та придбання матеріалів для поточного ремонту аварійної ділянки водопровідних мереж по вул. 40 років Перемоги в м. Балаклія у сумі 65,0 тис.грн.
Передати міжбюджетні трансферти місцевим радам за рахунок:
Субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 6572,4 тис.грн., згідно розпорядження голови ХОДА від 30.05.2018 № 347, передбачити відповідну субвенцію місцевим радам:
Балаклійській міській раді – 2184,1 тис.грн., з них на:
- «Капітальний ремонт дороги по вул. Покровська в м. Балаклія Харківської області (коригування)» - 1700,0 тис.грн.;
- поточний ремонт м. Балаклія вул. Шевченка – 174,9 тис.грн.;
- поточний ремонт м. Балаклія вул. Грушевського – 174,9 тис.грн.;
- поточний ремонт м. Балаклія вул. Некрасова – 134,3 тис.грн.;
Андріївській селищній раді – 349,8 тис.грн., з них на:
- поточний ремонт смт. Андріївка вул. Титова – 174,9 тис.грн.;
- поточний ремонт смт. Андріївка вул. Підченко – 174,9 тис.грн.;
Савинська селищна рада – 738,2 тис.грн. на «Капітальний ремонт покриття автомобільної дороги по вул. Шкільній від б. 3 до б. 5 смт. Савинці Балаклійського району Харківської області»;
Донецькій селищній раді – 1500,0 тис.грн. на «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Спортивна (від перехрестя з вул. Лікарняною до перехрестя з вул. Куликова) смт. Донець Балаклійського району Харківської області»;
Гусарівській сільській раді – 125,3 тис.грн. на поточний ремонт с. Гусарівка вул. Миру;
Петрівській сільській раді – 1500,0 тис.грн. на «Капітальний ремонт дороги села Петрівське, вулиця Свердлова (нова назва «вулиця Соборна»), будинки від № 1 по вудинок № 69»;
Яковенківська сільська рада – 174,9 тис.грн. на поточний ремонт с. Яковенкове вул. Кравченка.
За рахунок субвенції з обласного бюджету переможцям обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» у сумі 1400,7 тис.грн. передати цільову субвенцію Балаклійській міській раді у сумі 1260,4 тис.грн. та Міловській сільській раді у сумі 140,3 тис.грн.
За рахунок субвенції місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів – 10000,0 тис.грн. передати відповідну субвенцію Андріївській селищній раді на «Будівництво системи водозабезпечення селища Андріївка Балаклійського району Харківської області».
За рахунок субвенції з місцевих бюджетів району на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у сумі 2315,0 тис.грн. передати відповідну субвенцію обласному бюджету на ямковий ремонт автодороги Балаклія-Бригадирівка 15+000-21+000 – 300,0 тис.грн., Балаклія-Яковенкове 5+070-6+400 – 400,0 тис.грн., Слабунівка-Теплянка-Крючки 0+200-4+200 – 300,0 тис.грн., під’їзд до с. Мілова 0+000-6+400 - 800,0 тис.грн., Шевелівка-Лозовенька 0+000-17+600 - 100,0 тис.грн. та поточний ремонт автодороги Нурове-Гусарівка (в’їзд Вишнева) 16+000-17+000 – 415,0 тис.грн.
2. За рахунок залишку коштів бюджету розвитку районного бюджету на початок року по спеціальному фонду, перевиконання дохідної частини районного бюджету за січень-травень та очікуваного перевиконання за червень поточного року загального фонду передбачити видатки по:
Відділу освіти районної державної адміністрації на суму 9282,0 тис.грн. на поточне утримання навчальних закладів – 3362,9 тис.грн., придбання предметів довготривалого користування – 805,1 тис.грн. та будівництво блочно-модульної котельні Донецької ЗОШ І-ІІІ № 1 – 5114,0 тис.грн.
Відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації – 3265,9 тис.грн., з них для КЗОЗ БРР «Балаклійська центральна клінічна районна лікарня» - 1799,0 тис.грн. на поточне утримання – 199,0 тис.грн. та капітальний ремонт покрівлі головного лікувального корпусу КЗОЗ БРР «БЦКРЛ» - 1600,0 тис.грн.; КЗОЗ БРР «Балаклійський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» - 1466,9 тис.грн. на поточне утримання центру.
Управлінню соціального захисту населення районної державної адміністрації у сумі 262,34 тис.грн. оплату за надані послуги зв’язку пільговим категоріям громадян.
Відділу у справах молоді та спорту районної державної адміністрації у сумі 371,6 тис.грн. на виконання районної Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2018-2022 роки у Балаклійському районі – 47,1 тис.грн. на відшкодування вартості путівки до позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Олімпія"; поточне утримання закладів фізичної культури та спорту – 2,8 тис.грн., проведення заходів з олімпійських видів спорту – 260,0 тис.грн. та поповнення статутного фонду КП БРР "БРДЮСОК "Вимпел" на придбання міні-трактора Stiga Estate 5102H – 61,7 тис.грн.
Відділу культури районної державної адміністрації – 288,8 тис.грн. на поточне утримання закладів культури.
Управлінню економічного розвитку, торгівлі, житлово-комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації у сумі 1082,5 тис.грн. на виконання районної Програми соціально-економічного розвитку Балаклійського району на 2018 рік, з них на:
- поповнення статутного фонду КП БРР «Балаклійський Житлокомунсервіс» - 737,0 тис.грн., з них на придбання відвалу до трактора - 37,0 тис.грн. та 2 одиниць піскорозкидувального обладнання на автомобіль ЗІЛ-433362 – 700,0 тис.грн.;
- фінансова підтримка ЖБК «Жовтневий» - 345,5 тис.грн. на капітальний ремонт 4-х ліфтів з установкою системи доступу ліфтів.
На виконання районної Програми інформаційного простору Балаклійського району на 2015-2020 роки -117,0 тис.грн. на отримання ліцензії КП «Оріана».
Балаклійській місцевій пожежній охороні – 0,3 тис.грн. на оплату за водопостачання та водовідведення.
Передати міжбюджетні трансферти місцевим радам:
Балаклійській міській раді – 3619,6 тис.грн. на завершення:
- аварійно-відбудовних робіт (капітальний ремонт) житлових будинків (додаткові роботи з відновлення фасадів житлових будинків) в м. Балаклія, що не повністю профінансовані за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету у 2017 році – 3291,9 тис.грн., а саме житловий будинок по вул. Івана Франка, 18 – 963,9 тис.грн., житловий будинок по вул. Івана Франка, 12 – 958,7 тис.грн., житловий будинок по вул. Газовиків, 21 – 670,3 тис.грн., житловий будинок по вул. Газовиків, 23 – 699,0 тис.грн.;
- «Аварійно-відбудовні роботи (капітальний ремонт) з відновлення фасадів, димарів і відмостки багатоквартирного житлового будинку по вул. І. Франка, 9 в м. Балаклія», що не були профінансовані за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету у 2017 році – 327,7 тис.грн.;
Андріївській селищній раді – 71,6 тис.грн., з них на оплату за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля капітальне будівництво по об’єкту: «Буріння розвідувально-експлуатаційної свердловини для водопостачання смт. Андріївка» - 11,6 тис.грн. та оплату послуг з проведення оцінки впливу на довкілля для провадження планової діяльності з буріння розвідувально-експлуатаційної свердловини для водопостачання смт. Андріївка – 60,0 тис.грн.
Савинській селищній раді – 300,0 тис.грн. на капітальний ремонт покрівлі з використанням профлиста в будинку по вул. Шкільна № 3А, в якому створено ОСББ «На дім – 8»;
Донецькій селищній раді – 7275,1 тис.грн., з них на проектні роботи по будівництву (посиленню) існуючих газопроводів в смт Донець – 897,6 тис.грн., будівництво (посилення) існуючих газопроводів низького тиску об’єктів в смт Донець – 2421,5 тис.грн. та реконструкцію системи газопостачання багатоквартирних житлових будинків в смт Донець – 3956,0 тис.грн.;
Залиманській сільській раді – 300,0 тис.грн. на проведення поточного ремонту вуличного освітлення в с. Залиман по вулицях: 1-го Травня, Підлісній, Шосейній, провулках: Садовому, Донському, Шкільному, Шевченка;
Морозівській сільській раді – 75,0 тис.грн. на придбання лампочок, ліхтарів, матеріалів для вуличного освітлення та поточного ремонту колодязів по благоустрою;
Чепільській сільській раді – 21,0 тис.грн. на оплату розділу АР проектно-кошторисної документації та проходження експертизи на «Капітальний ремонт Чепільського сільського клубу с. Чепіль, вул. Миру, 29 Балаклійського району Харківської області»;
Шевелівська сільська рада – 200,0 тис.грн. на поточний ремонт частини водогону по вул. Миру с. Шевелівка;
Передати субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів у сумі 400,2 тис.грн., а саме на виконання районних Програм:
- соціально-економічного розвитку Балаклійського району на 2018 рік для управління соціального захисту населення районної державної адміністрації у сумі 25,37 тис.грн. на створення 2 тимчасових робочих місць для виконання громадських робіт на період з 15.06.2018 по 30.11.2018;
- територіальної оборони Балаклійського району на 2017-2019 роки для Балаклійського районного військового комісаріату у сумі 5,0 тис.грн., з них на організацію та проведення теоретичних і практичних занять з підготовки особового складу підрозділів територіальної оборони – 1,0 тис.грн., перевезення особового складу підрозділів територіальної оборони при проведення з ними занять та навчань – 2,0 тис.грн., придбання навчального приладдя та обладнання для проведення занять з особовим складом підрозділів територіальної оборони – 2,0 тис.грн.;
- Комплексної Програми профілактики правопорушень в Балаклійському районі на 2016-2020 роки – 365,0 тис.грн., з них для:
- Військової частини А1352 – 67,0 тис.грн. на придбання квадрокоптера DJI Phantom 4 Pro – 45.0 тис.грн., придбання матеріалів для проведення поточного ремонту водогону – 22,0 тис.грн.);
- Балаклійському відділу поліції ГУНП в Харківській області – 98,0 тис.грн. на поточний ремонт службових автомобілів;
- Балаклійському відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області – 200,0 тис.грн. на поліпшення матеріально-технічної бази, придбання паливно-мастильних матеріалів, канцелярського приладдя, засобів телефонного зв’язку та комп’ютерної техніки, ремонт системи опалення та водовідведення, ремонт покрівлі та поточний ремонт приміщення адміністративної будівлі Балаклійського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області;
- Програми інформатизації Балаклійського району на 2017-2021 роки – 4,8 тис.грн., з них для:
- відділу з питань надання адміністративних послуг Балаклійської районної державної адміністрації – 0,8 тис.грн. на придбання засобу криптографічного захисту інформації «Ключ електронний «Алмаз-1К»;
- управління соціального захисту населення районної державної адміністрації – 4,0 тис.грн. для оплати послуг з постачання пакетів оновлення до програмного комплексу «ИС-ПРО» та комп’ютерної програми «М.Е.Dос».


Начальник фінансового управління
Балаклійської районної державної
адміністрації                                                                                                        Л. Гололобова