Про внесення змін до рішення районної ради від 15 грудня 2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік» (зі змінами) - Балаклійська районна рада

Балаклійська районна рада

Про внесення змін до рішення районної ради від 15 грудня 2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік» (зі змінами)


 БАЛАКЛІЙСЬКА   РАЙОННА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVIII  СЕСІЯ  VII СКЛИКАННЯ
_______________________________________________________________________________________________________________

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я

                                       

Від   "____"   __________  2017 року                                                                  № _____  - VII

Про внесення змін до рішення
районної ради від 15 грудня 2016 року
«Про районний бюджет на 2017 рік» (зі змінами)

 
Відповідно до вимог статті 78 Бюджетного кодексу України і на підставі статті 43, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада

                    ВИРІШИЛА:

І. Внести зміни до рішення районної ради від 15 грудня 2016 року № 244-VII „Про районний бюджет на 2017 рік”, , внесеними рішеннями районної ради від 06 січня 2017 року № 274-VII, виклавши його у новій редакції:

1. Визначити на 2017 рік:

- доходи районного бюджету у сумі 567 528,4 тис.грн, у тому числі доходи  загального  фонду  районного бюджету 560 013,9 тис.грн, доходи спеціального фонду районного бюджету 7 514,5 тис.грн, з них бюджету розвитку 373,0 тис.грн. згідно з додатком № 1 до цього рішення;
- видатки районного бюджету у сумі 588 525,0 тис.грн, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету 559 407,5 тис.грн, видатки спеціального фонду районного бюджету 29 117,5 тис.грн., з них бюджету розвитку 21 972,6тис.грн. згідно додатку № 3;
- повернення кредитів до районного бюджету у сумі 3,3 тис.грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету – 3,3 тис.грн. згідно з додатком № 9 до цього рішення;
-  профіцит районного бюджету у сумі 606,4 тис.грн., в тому числі по загальному фонду районного бюджету 606,4 тис.грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення;
- дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 21 599,6 тис.грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними  програмами, у тому числі по загальному фонду 559 407,5 тис.грн. та спеціальному фонду 29 117,5 тис.грн., з них бюджету розвитку 21 972,6 тис.грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 400,0 тис.грн.
   
4. Затвердити на 2017  рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно із додатком № 4 та продовження додатку № 4 до цього рішення.

5. Затвердити на 2017 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.

6. Затвердити у складі видатків  районного бюджету кошти на реалізацію окремих районних програм  на загальну суму 35 042,2 тис.грн. згідно з додаток № 5 до цього рішення.

7. Затвердити на 2017 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 100,0 тис.грн.
Дозволити Балаклійській районній державній адміністрації використовувати кошти ре-зервного фонду районного бюджету на капітальні видатки шляхом передачі коштів із загально-го фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на підставі розпоряджень голови районної  державної адміністрації із наступним затвердженням на сесії Балаклійської районної ради.

8.  Затвердити на 2017 рік перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);
нарахування на заробітну плату (код 2120);
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);
забезпечення продуктами харчування (код 2230);
оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);
поточні трансферти населенню (код 2700);
поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620).

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право  Балак-лійській районній державній адміністрації в особі начальника фінансового управлінню Бала-клійської районної державної адміністрації, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бю-джетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерго-вому порядку у повному обсязі потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які спожива-ються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із за-значених видатків.
11. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для голо-вних розпорядників коштів обласного бюджету на 2017 рік виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком № 7 до цього рішення.

Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку , які споживаються бюджетними установами та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах установлених відповідними головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

12.  Установити, що обсяги іншої субвенції з районного бюджету місцевим бюджетам на 2017 рік на  утримання дошкільних навчальних та клубних закладів  визначені у додатку № 8 до цього рішення.
Дозволити місцевим бюджетам протягом 2017 року здійснювати  видатки на фінансування дошкільних навчальних та клубних закладів одночасно за рахунок іншої субвенції із районного бюджету та співфінансування з місцевих бюджетів.
Надати право районній державній адміністрації виносити на розгляд сесії районної ради питання про перерозподіл зазначених субвенції між місцевими радами після проведення аналізу їх використання.

13. Установити, що джерелами формування загального фонду  районного бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені у статті 64 Бюджетного кодексу Украї-ни.

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України.

15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені у статті 71 Бюджетного кодексу України.

16. Надати право голові Балаклійської районної ради укладати договори про міжбюджетні трансферти між районним бюджетом та іншими бюджетами.

17. Установити, що розпорядники коштів районного бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах виділених їм асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України.
Зобов’язання, взяті розпорядниками коштів районного бюджету без відповідних бюджетних асигнувань, або з перевищенням повноважень, встановлених рішенням Балаклійської районної ради про районний бюджет не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є бюджетним правопорушенням. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.
За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, спожиті комунальні послуги та енергоносії, розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі по заходах, пов’язаних з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

18. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – в межах планів використання бюджетних коштів.

19. Головним розпорядникам коштів районного бюджету вжити заходів щодо оптимі-зації граничної чисельності працівників бюджетних установ, не допускаючи її збільшення проти врахованої в розрахунках до проекту районного бюджету на 2017 рік.

20.  Надати право постійній комісії районної ради з питань планування бюджету та фінансів в процесі виконання районного бюджету, при необхідності, за висновком фінансового управління райдержадміністрації та обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесії районної ради. Фінансовому управлінню райдержадміністрації про внесені зміни до розпису районного бюджету надавати зміни до річного та помісячного розпису асигнувань районного бюджету органам Державної казначейської служби України.

21. Дозволити фінансовому управлінню районної державної адміністрації здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних залишків коштів районного бюджету на депозитних рахунках за умови погодження з постійної комісії районної ради з питань планування бюджету та фінансів.
 
22. Надати право районній державній адміністрації проводити розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів із державного бюджету місцевим бюджетам району та головним розпорядникам коштів районного бюджету у період між сесіями районної ради, за умови погодження з постійною комісією районної ради з питань бюджету, з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет.

23. Дозволити Комунальному закладу охорони здоров’я Балаклійської районної ради «Балаклійський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» придбання легкових автомобілів для амбулаторій загальної практики сімейної медицини.

24. Визначити головним розпорядником та виконавцем Програми соціально-економічного розвитку Балаклійського району на 2017 рік в частині виконання робіт по про-веденню ремонту та утриманню доріг місцевого значення Балаклійського району, які запла-новано до співфінансування з місцевих бюджетів на договірних засадах у 2017 році управ-ління економічного розвитку, торгівлі, житлово-комунального господарства та інфраструк-тури райдержадміністрації, а одержувачем коштів та замовником робіт -  Службу автомобі-льних доріг у Харківській області.

25. Додатки 1 - 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

26.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради  з питань планування  бюджету та фінансів (Тищенко В.О.)


 ГОЛОВА  РАЙОННОЇ РАДИ                                                                  О. ЛІТВІНОВДодаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Продовження додатку 4

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7

Додаток 8

Додаток 9


Пояснювальна записка
до проекту рішення сесії Балаклійської районної ради
«Про внесення змін до рішення районної ради від 15.12.2016
"Про районний бюджет на 2017 рік» (зі змінами)

       Збільшити дохідну частину районного бюджету по ККД 410350 "Інша субвенція" на суму 12615,5 тис.грн., в тому числі:
-   по загальному фонду – 12242,5 тис.грн.;
-   по спеціальному фонду - 373,0 тис.грн.;
За рахунок збільшення дохідної частини та спрямування  вільних залишків бюджетних коштів передбачити видатки:
Відділу освіти Балаклійської райдержадміністрації – 4055,8 тис.грн., а саме:
-    на придбання товарів, матеріалів – 119,3 тис.грн.;
-    на оплату послуг (крім комунальних) – 304,8 тис.грн.;
-    на придбання основних засобів – 252,0 тис.грн.;
-    на виготовлення проектної документації  та на проведення капітальних ремонтів та реконструкції приміщень навчальних закладів – 3297,2 тис.грн.;
-    на Програму "Обдаровані діти" – 82,5 тис.грн.
Відділу охорони здоров'я  Балаклійської райдержадміністрації – 2441,8 тис.грн., а саме:
-    на придбання товарів, матеріалів – 571,2 тис.грн.;
-    на оплату послуг – 236,5 тис.грн.;
-    на придбання основних засобів – 1572,5 тис.грн.;
-    на виготовлення проектної документації  на проведення капітальних ремонтів та реконструкцій приміщень закладів охорони здоров'я – 30,4 тис.грн.;
-    на пільгову пенсію – 31,2 тис.грн.
Відділу культури Балаклійської райдержадміністрації – 98,8тис.грн., а саме:
-    на заробітну плату з нарахуванням – 32,5 тис.грн.;
-    на придбання товарів, матеріалів – 17,0 тис.грн.;
-    на проведення поточного ремонту – 29,3 тис.грн.;
-    на поповнення бібліотечного фонду – 20,0 тис.грн.;
Відділу у справах молоді та спорту Балаклійської райдержадміністрації – 261,6 тис.грн.
-    на нарахування на заробітну плату  – 10,2 тис.грн.;
-    на оплату інших послуг – 10,1 тис.грн.;
-    на фіз.заходи – 28,0 тис.грн.;
-    на придбання спортінвентарю – 169,2 тис.грн.;
-    на виготовлення кошторисної документації  на проведення капітального ремонту  приміщень закладів фізичної культури – 44,1 тис.грн.
Балаклійській районній раді – 662,0 тис.грн. на виготовлення проектної документації  та проведення капітальних ремонтів будівлі ради.
Балаклійській місцевій пожежній охороні – 350,2 тис.грн. на заробітну плату з нарахуваннями.
Балаклійському територіальному центру соціального обслуговування – 865,9 тис.грн. на заробітну плату з нарахуваннями.
Надати субвенцію із районного бюджету місцевим бюджетам в сумі 7759,3 тис.грн., в тому числі:
- Андріївській селищній раді – 1490,0 тис.грн.
- Донецькій селищній раді – 1956,5 тис.грн.
- Савинській селищній раді – 360,0 тис.грн.
- Вербівській сільській раді – 1000,0 тис.грн.
- Бригадирівській сільській раді – 500,0 тис.грн.
- Петрівській сільській раді – 1200,0 тис.грн.
- П’ятигірській сільській раді – 1062,8 тис.грн.
- Яковенківській сільській раді – 70,0 тис.грн.
- Міловській сільській раді – 120,0 тис.грн.
Надати безповоротню  фінансову підтримку комунальним підприємствам – 598,5тис.грн., в тому числі:
- КП БРР "Балаклійський житлокомунсервіс" – 330,0тис.грн.;
- КП "Балаклійський водоканал" – 268,5тис.грн.
 На виконання районних програм спрямувати 16514,8 тис.грн., в тому числі:
- Програми соціально-економічного розвитку Балаклійського району на 2017 рік в частині проведення ремонту та утримання доріг місцевого значення, визначити одержувачем коштів та замовником робіт - Службу автомобільних доріг у Харківській області – 3000,0 тис.грн.
- "Ліси Балаклійського району" на 2016-2020 роки  - 167,5 тис.грн.;
- "Шкільний автобус" на 2013-2017 роки – 1754,8 тис.грн.;
- Організації харчування в загальноосвітніх навчальних закладах та дошкільних підрозділах навчально-виховних комплексів Балаклійського району на 2015-2018 роки – 6415,3 тис.грн.;
- Забезпечення мешканців району, які мають рідкісні захворювання, життєво необхідними засобами та спеціальним лікувальним харчуванням на 2015-2020 роки – 1011,9 тис.грн.;
- "Онкологія" на 2017-2020 роки – 165,4 тис.грн.;
- Боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2017-2020 роки – 116,8 тис.грн.;
- "Обдаровані діти" на 2016-2018 роки – 71,0 тис.грн.;
- Оздоровлення та відпочинку дітей  на 2014-2017 роки у Балаклійському районі – 661,7 тис.грн.;
- Соціального захисту населення Балаклійського району на 2017-2020 роки – 1366,1 тис.грн.;
- Розвитку архівної справи у Балаклійському районі на 2016-2018 роки – 249,2 тис.грн.;
- Розвитку інформаційного простору  Балаклійського району  на 2015-2020 роки – 309,3 тис.грн.;
- районної Комплексної Програми соціального захисту населення Балаклійського району на 2017-2020 роки – 34,5 тис.грн.;
- районної соціальної Програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2008-2017 роки – 21,6 тис.грн.;
- районної Програми територіальної оборони Балаклійського району на 2017-2019 роки – 84,5 тис.грн.;
- районної Програми заходів щодо призову громадян України на строкову військову службу, проведення допризовної підготовки та військово-патріотичне виховання молоді в Балаклійському районі на 2015-2019 роки – 38,2 тис.грн.
- районної Програми профілактики правопорушень в Балаклійському районі на 2016-2020 роки – 1022,0 тис.грн.;
- районної Програми зайнятості населення Балаклійського району на період до 2017 року – 25,0 тис.грн.;
    Вивільнені кошти районного бюджету, які передбачені на виконання 10 районних програм в сумі 12121,5тис.грн. спрямувати в нерозподілені видатки.
Змінити цільове призначення раніше виділених коштів по відділу культури районної державної адміністрації – зменшити кошти у сумі 20,0 тис.грн., які були передбачені на проведення святкових заходів та спрямувати їх на предметів та матеріалів для Балаклійського районного будинку культури; зменшити кошти у сумі 19,222 тис.грн., які передбачені на виготовлення проектно-кошторисної документації на «Реконструкцію Будинку культури «Україна», розташованого за адресою пл. Центральна, 29, смт. Андріївка Балаклійського району Харківської області» та спрямувати їх на виготовлення проектно-кошторисної документації на «Реконструкцію будівлі Петрівського сільського Будинку культури Петрівської сільської ради Балаклійського району Харківської області, розташованого за адресою вул. Центральна, 2,        с. Петрівське Балаклійського району Харківської області».


Начальник фінансового управління
Балаклійської районної державної
адміністрації                                                                                                     Л.Г.Гололобова